Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych – w 80-tą rocznicę ogłoszenia drukiem doktoratu Profesora Konrada Jażdżewskiego

okladka szDrodzy państwo,
serdecznie zapraszamy na, organizowaną wspólnie z Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, konferencję
„Grupa wschodnia kultury pucharów lejkowatych – w 80-tą rocznicę ogłoszenia drukiem doktoratu Profesora Konrada Jażdżewskiego”
14 IX 2016 r. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14
10.00 – Powitanie uczestników konferencji
10.30 – Złożenie kwiatów na grobie Profesora Konrada Jażdżewskiego
11.30 – Powrót z cmentarza i przerwa na kawę
Sesja 1
12.00 – prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii UKSW), mgr Danuta Piotrowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Kontekst historyczny książki „Kultura puharów lejkowatych…” Profesora Konrada Jażdżewskiego”, referat
12.20 – prof. dr hab. Aleksander Kośko (Instytut Prahistorii UAM) – W kręgu prób aktualizacji wizji społeczności „puharów lejkowatych” Profesora Konrada Jażdżewskiego, referat
12.40 – prof. UAM dr hab. Dobrochna Jankowska (Instytut Prahistorii UAM) – O grupie wschodniej – w hołdzie Profesorowi Konradowi Jażdżewskiemu, komunikat
12.50 – mgr Krzysztof Kowalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie) – Kontakty naukowe Profesora Jażdżewskiego z Pommersches Landesmuseum w świetle dokumentów archiwalnych przechowywanych w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, komunikat
13.00 – dyskusja
13.30 – 14.30 przerwa obiadowa
Sesja 2
14.30 – dr hab. Jacek Wierzbicki (Instytut Prahistorii UAM) – Czy możliwe jest dzisiaj zdefiniowanie grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych?, referat
14.50 – dr Kamil Adamczak (Instytut Archeologii UMK), prof. dr hab. Stanisław Kukawka (Instytut Archeologii UMK), prof. UMK dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka (Instytut Archeologii UMK) – Północno-wschodnia rubież grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych – 80 lat później”, referat
15.10 – dr hab. Marek Nowak (Instytut Archeologii UJ) – Jak przebiegają granice grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych? Rozmyślania z perspektywy małopolskiej, referat
15.30 – prof. UŁ dr hab. Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii UŁ) – Wschodnie puchary lejkowate, referat
15.50 – prof. PAN dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie), prof. PAN dr hab. Jacek Kabaciński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu), mgr Andreas Kotula (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Germany), prof. dr Thomas Terberger (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Germany) – Geneza grupy północnej kultury pucharów lejkowatych w świetle badań na stanowisku w Dąbkach, referat
16.10 – prof. UG dr hab. Lech Czerniak (Instytut Archeologii i Etnologii UG) – Początki kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu wschodnim, referat
16.30 – dr Agnieszka Przybył (Instytut Archeologii UWr) – Schyłek grupy wschodniej kultury pucharów lejkowatych: dane, analizy, interpretacje, referat
16.50 – dr Agnieszka Matuszewska (Katedra Archeologii USz) – Kultura pucharów lejkowatych na Nizinie Szczecińskiej; perspektywa ostatnich 30 lat, referat
17.10 – dyskusja
18.10 – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
18.40 – spotkanie koleżeńskie
15 IX 2016 r. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala Rady Wydziału, ul. Kamińskiego 27a
Sesja 3
9.00 – mgr Szymon Nowaczyk (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) – Stan badań nad kulturą pucharów lejkowatych na Pałukach, referat
9.20 – mgr Ewa Dreczko (Instytut Archeologii UWr) – Kultura pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku a grupa wschodnia, referat
9.40 – mgr Artur Grabarek (Instytut Archeologii UW) – Dotychczasowy stan badań nad osadnictwem kultury pucharów lejkowatych na Nizinie Mazowieckiej, referat
10.00 – prof. dr hab. Aleksander Kośko (Instytut Prahistorii UAM), prof. dr hab. Marzena Szmyt (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – Mikrohistoria i taksonomia. Badania nad osadnictwem z IV i III tysiąclecia przed Chr. na Kujawach na przykładzie kompleksu opatowickiego, referat
10.20 – prof. dr hab. Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – Kultura pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, referat
10.40 – mgr Paulina Borówka (Katedra Antropologii UŁ), Daniel Fernandes (School of Archaeology and Earth Institute, University College Dublin), prof. dr hab. Ryszard Grygiel (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), prof. UŁ dr hab. Wiesław Lorkiewicz (Katedra Antropologii UŁ), mgr inż. Błażej Marciniak (Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ), Ron Pinhasi (School of Archaeology and Earth Institute, University College Dublin), dr Dominik Strapagiel (Pracownia Biobank, Katedra Biofizyki Molekularnej UŁ), prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska (Katedra Antropologii UŁ) – Przemiany populacyjne w okresie środkowego neolitu na Kujawach w świetle badań kopalnego DNA, referat
11.00 – przerwa na kawę
11.20 – dr Piotr Papiernik (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – Osada fazy sarnowskiej kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 20 w Redczu Krukowym, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, referat
11.40 – prof. UŁ dr hab. Seweryn Rzepecki (Instytut Archeologii UŁ), mgr Adam Golański (Łódzka Fundacja Badań Naukowych) – Stan zachowania źródeł kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Tążyny, referat
12.00 – prof. UŁ dr hab. Juliusz Twardy (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ), prof. UŁ dr hab. Jacek Forysiak (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii UŁ) – Odzwierciedlenie neolitycznej antropopresji w utworach geologicznych i rzeźbie terenu Polski Środkowej, komunikat
12.10 – dr Piotr Papiernik (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), dr Dominik Kacper Płaza (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), mgr Joanna Wicha (Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego) – Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych w rejonie Wietrzychowic (gm. Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie) w świetle badań wykonanych w latach 2009-2015, referat
12.30 – prof. UR dr hab. Małgorzata Rybicka (Instytut Archeologii URz), dr Aleksandr Diachenko (NAN Kijów), dr Dariusz Król (Instytut Archeologii URz) – Wzajemne związki między niżowymi ugrupowaniami kultury pucharów lejkowatych a społecznościami z obszaru między Bugiem, Horyniem i Dniestrem, referat
12.50 – dr hab. Piotr Chachlikowski (Instytut Prahistorii UAM) – Kontrowersje wokół koncepcji tzw. wielkich osad społeczności kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim. Perspektywa doświadczeń kujawskich, referat
13.10 – dyskusja
13.50 – 14.50 przerwa obiadowa
Sesja 4
14.50 – prof. PAN dr hab. Jacek Kabaciński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu), dr Iwona Sobkowiak-Tabaka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu) – Wytwórczość krzemieniarska kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolsce, referat
15.10 – prof. dr hab. Lucyna Domańska (Instytut Archeologii UŁ) – Zmiana i kontynuacja. Wytwórczość w krzemieniu społeczności kultury pucharów lejkowatych z perspektywy doliny Tążyny, referat
15.30 – dr Marcin Wąs (Instytut Archeologii i Etnologii UG) – Człowiek i krzemień, społeczeństwo i technologia: uwagi o krzemieniarstwie eneolitycznym na przykładzie kultury pucharów lejkowatych, referat
15.50 – dr Dominik Kacper Płaza (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – Znaczenie działalności naukowej Ewy Niesiołowskiej w badaniach nad kulturą pucharów lejkowatych, komunikat
16.00 – prof. UMCS dr hab. Jerzy Libera (Instytut Archeologii UMCS) – Wytwórczość kamieniarska ludności kultury pucharów lejkowatych na ziemiach polskich na podstawie toporów, referat
16.20 – dr Marcin Szydłowski (Katedra Archeologii USz) – Rola i znaczenie surowców skalnych w kulturze pucharów lejkowatych, referat
16.40 – dr hab. Piotr Chachlikowski (Instytut Prahistorii UAM) – Niżowy areał surowców skalnych w recepcji społeczeństw kultury pucharów lejkowatych Kujaw. Wybory między „darem” glacjału a kopalinami, referat
17.00 – dyskusja
18.00 – spotkanie koleżeńskie
16 IX 2016 r. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Plac Wolności 14
Sesja 5
9.00 – prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) – O grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, referat
9.20 – prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Instytut Archeologii UKSW), dr hab. Marek Nowak (Instytut Archeologii UJ) – „Pucharyzacja” ziem polskich, referat
9.40 – prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak (Instytut Archeologii URz) – Rola peryferiów wysokogórskich w życiu społeczności pradziejowych. Neolit i początki epoki brązu w polskich Bieszczadach Wysokich, referat
10.00 – mgr Barbara Sałacińska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), mgr Sławomir Sałaciński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Osada w Kownacicy, pow. garwoliński – przyczynek do poznania osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na Wysoczyźnie Żelechowskiej, referat
10.20 – dr Wojciech Pasterkiewicz (Instytut Archeologii URz) – Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na terenie Ukrainy – zasięg i rozmieszczenie, charakterystyka struktur osadniczych, referat
10.40 – dr Jolanta Nogaj-Chachaj (Instytut Archeologii UMCS) – Społeczności kultury pucharów lejkowatych na Płaskowyżu Nałęczowskim, referat
11.00 – mgr Stanisław Wilk (Instytut Archeologii UJ) – Neolityczna jama ofiarna z kompletnym szkieletem jelenia ze stanowiska 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie, referat
11.20 – przerwa na kawę
11.40 – prof. UR dr hab. Małgorzata Rybicka (Instytut Archeologii URz), mgr Jakub Rogoziński (Instytut Archeologii URz) – Dom kultury pucharów lejkowatych na przykładzie Grzybowa, stan. 43, woj. mazowieckie, komunikat
11.50 – dr Renata Zych (Pracownia Archeologiczna Krzemień) – Śmierć i kult. Praktyki pogrzebowe w kulturze pucharów lejkowatych, referat
12.10 – dr Dariusz Król (Instytut Archeologii URz) – Fenomen krótko czy długotrwały? Wokół problemów chronologii monumentalnych grobowców kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Odry i Wisły, referat
12.30 – dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie) – Monumentalne grobowce kultury pucharów lejkowatych. Wczoraj i dziś, referat
12.50 – dr Jolanta Nogaj-Chachaj (Instytut Archeologii UMCS) – Grobowce w obudowie kamiennej na stan. 35 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, komunikat
13.00 – dr Piotr Papiernik (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), dr Dominik Kacper Płaza (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi), mgr Joanna Wicha (Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego) – Badania wykopaliskowe grobowca kujawskiego (nr 2) kultury pucharów lejkowatych znajdującego się na stanowisku nr 1 w Gaju, gm. Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie, komunikat
13.10 – dyskusja, zamknięcie konferencji
14.10 – obiad