Jerzy Sikora

Jerzy Sikora

Adres mailowy :  jerzy.sikora@uni.lodz.pl

Adres domowej strony www : http://gunthera.wordpress.com/

Adres profilu na academia.edu : http://unilodz.academia.edu/JerzySikora

Termin dyżuru : urlop naukowy

Krótki życiorys naukowy:
Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego zakończyłem realizacją w 2000 r. pracy Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego w świetle badań terenowych pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Kajzera. W 2005 roku zakończyłem studia doktoranckie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego obroną pracy p.t. Ziemie Centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze. Od 2007 r. jestem pracownikiem Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii na stanowisku adiunkta. Od 2008 r. biorę udział w badaniach wielokulturowego zespołu osadniczego w Ostrowitem gm. Chojnice, na Pomorzu, gdzie realizowany jest program interdyscyplinarnej prospekcji wykopaliskowej i nieinwazyjnej, z badaniami lotniczymi, geofizycznymi, geochemicznymi i powierzchniowymi. Ponadto badałem zarówno jako kierownik jak i uczestnik m.in. średniowieczny ośrodek miejski w Drohiczynie, średniowieczną osadę otwartą w Krzykowicach, czy wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z grodziskiem w Żarnowie. Regularnie uczestniczę w licznych konferencjach naukowych, w tym cyklicznych Sesjach Pomorzoznawczych oraz od 2009 r. Funeraliach Lednickich. Od 2013 r. regularnie, dzięki grantom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynuję badania nieinwazyjne wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych w regionie łódzkim. Prowadzę wraz ze współpracownikami interdyscyplinarne prace z wykorzystaniem archeologii lotniczej, geofizyki, geochemii i technik geoinformatycznych. W 2015 roku rozpoczęliśmy duży, interdyscyplinarny program badań w Rozprzy, skoncentrowany na rekonstrukcji środowiska naturalnego oraz funkcjonowania zespołu osadniczego z IX – XIV wieku.

 

Zainteresowania naukowe:
archeologia średniowieczna, archeologia krajobrazu (Landscape Archaeology), problematyka etniczna w archeologii, archeologia funeralna, GIS w archeologii.

 

Ważniejsze publikacje:

1. Polska Centralna we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze, 2009, Łódź.
2. Polska Centralna we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych i osadniczych, Slavia Antiqua, t. 48, 2007, s. 121-159.
3. Grodzisko wczesnośredniowieczne na Górze Chełmo. Badania, interpretacje, hipotezy, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria etnograficzna, nr 34, 2008, s. 21-35.
4. Miejsca sacrum pogańskiego i chrześcijańskiego oraz procesy chrystianizacji Polski Centralnej we wczesnym średniowieczu, w: K. Bracha, Cz. Hadamik (red.), Sacrum pogańskie – Sacrum chrześcijańskie. Kontynuacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, 2009, Warszawa, s. 255-290.
5. Drohiczyn średniowieczny i nowożytny w świetle badań z roku 2006, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, nr 5, 2009, s. 153-195 (współautor: A. Andrzejewski).
6. Grób 11 z Ostrowitego na tle zagadnienia wczesnośredniowiecznych „domów zmarłych”, w: M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk (red.), Religia ludów Morza Bałtyckiego. Stosunki polsko – duńskie w dziejach, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, 2010, Toruń, s. 294-317.
7. Najstarszy horyzont wczesnośredniowiecznych obiektów grodowych w Polsce Centralnej. Próba identyfikacji i interpretacji zjawiska, w: Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, 2010, Łódź-Warszawa, s.767-784.
8. Między podbojem a prowincją. Przyczynek do piastowskiej organizacji Polski Centralnej w X i XI w., w: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, 2011, Łódź, s. 348-367.
9. Street, square and cemetery in medieval and modern Drohiczyn, w: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy środkowej, Wratislavia Antiqua, t. 13, 2011, s. 77-88, (współautor: A.Andrzejewski).
10. Kości, zapinki, DNA czy broń? Problematyka etniczna w badaniach wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych w Polsce, w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Obcy. Funeralia lednickie spotkanie 13, 2012, Poznań, s. 333-344.
11. Archeologiczne badania ratownicze przeprowadzone w roku 2006 na stanowisku 7 w Przeczycach, gm. Mierzęcice, woj. Śląskie, w: Wczesnośredniowieczna osada produkcyjna w Przeczycach, województwo śląskie, 2011, Bytom, s. 9-35.
12. O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?, Slavia Antiqua, t. 44, 2013, s. 61-96.
13. Prospekcja geofizyczna jako integralna część procesu badawczego w archeologii. Przykład mikroregionu osadniczego w Ostrowitem, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 50, 2014, s. 131 – 146, (współautor: P. Wroniecki).
14. „Castrum Raczans” przyczynek do obcych wpływów na XIII-wiecznym Pomorzu Wschodnim, Archaeologia Historica Polona, t. 13, 2013, s. 101-126, (współautor: Ł. Trzciński).
15. Ethnos or ethos? Some remarks on interpretation of early medieval elite burials in northern Poland, w: S. Moździoch, B. Stanisławski, P. Wiszewski (red.), Scandinavian Culture in Medieval Poland, 2013, Wrocław, s. 411-436.
16. Wczesnośredniowieczne zaplecze osadnicze kościoła w Żarnowie, w: L. Kajzer (red.), Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, 2013, Łódź-Warszawa, s. 43-59.
17. Kościół w Skrzyńsku w świetle nowych studiów, w: L. Kajzer (red.), Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, 2013, Łódź-Warszawa, s. 175-186, (współautor: Z. Lechowicz).
18. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Ostrowitem, gm. Chojnice, w świetle badań z lat 2010-2011, w: E. Fudzińska (red.), Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1, 2013, Malbork , s. 217-239, (współautorzy: A. Drozd-Lipińska, P. Pudło, Ł. Trzciński, P. Wroniecki).

 

Udział w grantach i innych projektach naukowych:
Badania nieinwazyjne w rejonie Jeziora Ostrowite
Ekspedycja Archeologiczna w Ostrowitem – w latach 2008-2012, finansowane z środków Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego,
Badania weryfikacyjne na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku 3 w Krzykowicach, gm. Wolbórz w 2009 r.
Badania weryfikacyjne na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku 1 i 3 w Żarnowie, gm. loco w 2012 r.

Główny wykonawca: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych, program OPUS Narodowego Centrum Nauki
Kierownik: Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 2013 r.
Kierownik: Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” 2014 r.

Badania naukowe:
Nowe metody w służbie archeologii. Zespół osadniczy w Ostrowitem i grodzisko w Żarnowie.

Wczesnośredniowieczne grody Centralnej Polski