Konferencja sprawozdawcza Badania archeologiczne na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2010 – 2012

XX Konferencja Sprawozdawcza

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA NIZINIE
WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ 2010 – 2012 r.
POZNAŃ, 12 – 13 grudnia 2013 r.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym, Komisją Archeologiczną przy Oddziale PAN w Poznaniu i Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, organizuje w dniach 12-13 grudnia 2013 r. konferencję sprawozdawczą dotyczącą wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2010 – 2012 na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do przedstawienia na niej sprawozdań z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych).
Organizatorzy zamierzają kontynuować wprowadzony do programu sesji temat studiów problemowych związanych regionalnie z Niziną Wielkopolsko-Kujawską oraz streszczeń lub tez prac doktorskich i magisterskich spełniających w/w warunek.
Ramy czasowe prezentowanych wystąpień obejmują:
• sprawozdania – komunikaty – do 15 minut każdy,
• podsumowanie kilkuletnich badań na stanowisku, streszczenia lub tezy studiów problemowych, prac doktorskich i magisterskich – do 30 minut.
Referaty prezentowane będą w sekcjach chronologiczno-kulturowych (od epoki kamienia do czasów nowożytnych) i mogą być ilustrowane przeźroczami, folią, filmami video lub prezentacją komputerową.
Obrady będą się toczyć w audytorium i w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27).
Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany wyłącznie tym osobom, które do 15 sierpnia 2013 r. nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz krótki, kilku zdaniowy abstrakt. Spełnienie obu warunków jest konieczne do uwzględnienia proponowanego tematu w harmonogramie wystąpień.
Do uczestnictwa w konferencji serdecznie zapraszamy prowadzących badania terenowe na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz wszystkich archeologów i studentów zainteresowanych przeszłością tego regionu Polski.
Informujemy, że organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów delegacji służbowych, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Marzena Szmyt

 

Sekretarze konferencji:

mgr Kateriny Zisopulu-Bleja

mgr Agata Drejer-Kowalska

mgr Beata Rakowska