Głosek

Marian Głosek

 

Adres mailowy: glosek.marian@wp.pl

 

 

Krótki życiorys naukowy:

Urodziłem się 29.05.1941 r. w Rząśniku (woj. mazowieckie). Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego rozpocząłem, w 1960 r., studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku archeologia. Studia ukończyłem w 1965 roku. Pracę magisterską pt. Fibule z okresu późnorzymskiego na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce napisałem pod kierunkiem prof. Andrzeja Nadolskiego.

W 1971 r. obroniłem pracę doktorską pt. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, a w 1994 opublikowałem pracę habilitacyjną pt. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku. W 1999 r. uzyskałem tytuł profesora zwyczajnego.

Zapoczątkowałem m.in. badania zbiorowych mogił polskich oficerów pomordowanych na Wschodzie. Przez wiele lat prowadziłem ekshumacje grobów w Miednoje i w Katyniu. Kierowałem badaniami na poligonie na Brusie w Łodzi, miejscu zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Obecnie sprawuję opiekę naukową nad badaniami archeologicznymi młodych pracowników Katedry.

 

Zainteresowania naukowe:

miecze średniowieczne, średniowiecze, bronioznawstwo, ślady represji nazistowskich i komunistycznych

 

Członkostwo w instytucjach, organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział w Łodzi

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, 1973, Wrocław.

2. Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., 1984,Warszawa.

3. Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, 1996,Warszawa-Łódź.

4. Dwór murowany w Bąkowej Górze, 1998 (1999),Łódź.

5. Wizerunek księcia brzeskiego w uroczystym stroju rycerskim z Herbarza Złotego Runa, Studia Źródłoznawcze, t. XXVIII, 1983, s.187-195.

6. Najstarszy zabytek ręcznej broni palnej w Polsce, w: M. Głosek (red.), Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, 1997, Łódź, s. 37-41.

7. Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995, 2003 (2004),Toruń, (redaktor tomu).

8. Średniowieczne uzbrojenie plebejskie w świetle źródeł ikonograficznych i pisanych na ziemiach polskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, t. 24, 2004, s. 237-248.

9. Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi. Mogiła ekshumowana w 2008 r., 2010,Łódź, (redaktor tomu).