Adres mailowy: mariusz.rychter@uni.lodz.pl

Strona internetowa: www.konserwacja.archeologia.uni.lodz.pl

Telefon służbowy: (42) 665 5684

 

Krótki życiorys naukowy:  

Urodziłem się 19 października 1963 r. w Łodzi. W latach 1978 – 1982  uczęszczałem do  Liceum Konserwacji Zabytków Architektury. Potem do 1985 roku kształciłem się w Policealnym Studium Zawodowym  (specjalność budownictwo ogólne), gdzie zdobyłem dyplom  z zakresu projektowania architektonicznego – Adaptacja Dworu w Grabowie na cele domu dziecka – wyróżniony nagrodą I stopnia w konkursie prac dyplomowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Od 1985 do 1994 studiowałem w Katedrze Archeologii UŁ. Pracę dyplomową napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Romany Barnycz-Gupieniec: Mieszkalne budownictwo drewniane wczesnych faz późnego średniowiecza w Polsce.

Od 1 października 1991 jestem  zatrudniony w Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych IA UŁ.

 

Zainteresowania naukowe:

Konserwacja, architektura, sztuka

 

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne

Rada Muzeum Regionalnego w Kutnie

 

Ważniejsze publikacje:

1. Zespół średniowiecznych militariów z Nowego Korczyna, Kwartalnik Kultury Historii Materialnej, 1997, s. 145-160, (współautor: L. Kajzer).

2. Relikte der Saulen-Rahmen Bauwreken In Polen in archäologischen Untersuchungen, Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. VI Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, 2005, s. 397-410, Szczecin.

3. Darstellungen des Dorfes in den Illustrationen zu den Buch „O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków” des Pietro de Crescenzi in der Krakauer Ausgabe von 1571, Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. IX Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, 2009, s. 201-222, Szczecin.

4. Nowe możliwości zastosowania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych, w: M. Fudziński, H. Paner , (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, 2009, s. 165-170, Gdańsk, (współautorzy: J. Kusiak , M. Łańczont, T. Dzieńkowski).

5. Elementy konstrukcyjne domu „ryglowego” z okresu wpływów rzymskich odkrytego na stanowisku nr 1 w Kręcieszkach, w: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Nevada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica, Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Monumenta Archeaeologia Barbaria. Series Gemina. T. II, 2010, s. 745-754.

6. Attemts at thermoluminescence dating of fired objects, 10 International Conference, Metoda of absolute chronology, 2010, Gliwice, (współrautorzy: J. Kusiak, M. Stasiak-Cyran).

7. Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, 2011, Kutno, (współredaktor: S. Stasiak).

8. Grot oszczepu znaleziony na stanowisku nr 2 w Ostrowitem, powiat Chojnice, Pomorania Antiqua, T. XXIII, 2010, s. 227-234, (współautor: P. Pudło).

9. Attempts at thermoluminescence dating of fired materials from the Przeworsk Culture settlements. Geochronometria, vol. 38, 3, Gliwice, (współautorzy: J. Kusiak, M. Stasiak-Cyran).

10. Ile jest wart kord z Warty?, Acta Militaria Mediaevalia, VIII, 2011, s. 253 – 271, (współautor: O. Ławrynowicz).