Monitorowanie losów absolwentów

W imieniu Biura Karier prosimy o pobieranie, wypełnianie i odsyłanie na adres mailowy Instytutu: instytutarcheo@uni.lodz.pl poniżej zamieszczonych ankiet.

ankieta adresowana do absolwentów UŁ

ankieta adresowana do studentów ostatnich lat studiów