Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

rektorat

Przekazujemy do wiadomości pismo Dziekana naszego wydziału:

 

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nagrody Rektora uprzejmie proszę Państwa o sporządzenie wniosków i złożenie ich:
– w terminie do dnia 24 czerwca 2013r. w Dziekanacie Wydziału pok. 05
o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i pracy dydaktycznej w tym wnioski o nagrody dydaktyczne na najlepszy Podręcznik Akademicki, oraz o nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze.

Uprzejmie informuję iż zgodnie z Regulaminem wnioski o nagrody rektora dla nauczycieli akademickich mogą dotyczyć:
– wybitnych i twórczych osiągnięć naukowo-badawczych (monografie, cykl publikacji monotematycznych, projekty wynalazcze),
– wyróżniających się podręczników i skryptów,
– szczególnych osiągnięć w kształceniu kadr naukowych i pracy dydaktycznej, potwierdzonych podejmowaniem przez innych pracowników nauki problematyki badawczej zainicjowanej przez kandydata do nagrody, pełnienia funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych,
– całokształtu osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
– osiągnięć organizacyjnych.

Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym jedną nagrodę za osiągnięcia naukowe albo dydaktyczne oraz jedną nagrodę za osiągnięcia organizacyjne z tym, że nagrody za osiągnięcia organizacyjne albo za całokształt dorobku mają charakter nagród indywidualnych.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród regulują § 5, 6, 7 Regulaminu przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi (uchwała Senatu nr 162 z dnia 22.02.2010r.). Przypominam, iż w danym roku nauczycielowi akademickiemu z tego samego tytułu może być przyznana jedna nagroda indywidualna albo zespołowa ministra lub rektora.

W celu uniknięcia nieporozumień przy określaniu w zgłaszanych do nagrody pracach zespołowych procentowego udziału współautorów proszę, aby wnioskodawca uzgadniał ze wszystkimi zainteresowanymi ich procentowy wkład pracy. Jednocześnie zwracam uwagę, iż zgodnie z §5 ust. 3 lit. d uchwały małe udziały współautorskie ( mniejsze niż 5%) nie powinny być uwzględnione we wniosku o nagrodę zespołową.

Dziekan Wydziału
Filozoficzno-Historycznego UŁ
Prof. dr hab. Zbigniew Anusik