Olgierd Ławrynowicz

Olgierd Ławrynowicz

Adres mailowy: olgierdlawrynowicz@uni.lodz.pl

Adres profilu na akademia.edu: 

http://unilodz.academia.edu/OlgierdŁawrynowicz

Strona internetowa: www.facebook.com/archeobronioznawstwo

Telefon służbowy: 42 63 56 322

Termin dyżuru: środa 14.00-15.30, pok. 102

 

 

 

Krótki życiorys naukowy:

Urodziłem się 15 września 1975 r. w Łodzi. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego rozpocząłem (w 1994 r.) studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku archeologia. Studia ukończyłem w 1999 r. pracą magisterską pt. Średniowieczny pas rycerski w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Mariana Głoska.

W latach 1999-2004 byłem studentem Studium Doktoranckiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską pt. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich napisałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Głoska. W roku 2004 zostałem zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Bronioznawstwa i Kultury Materialnej Średniowiecza.

W ostatnich latach uczestniczyłem w prowadzonych przez prof. dr. hab. Mariana Głoska badaniach na terenie dawnego poligonu na Brusie w Łodzi (2008-2009) – miejscu egzekucji niemieckich i komunistycznych oraz prowadziłem własne projekty badawcze, których celem było poszukiwanie i badanie miejsc represji niemieckich na terenie Lasu Natolińskiego w Warszawie (2010), Lasu Okręglik w Zgierzu (2011) oraz Lasu Lućmierskiego koło Zgierza (2012-2013). Badania w Lesie Lućmierskim w 2013 r. realizowane były w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ i Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

W latach 2014-2016 byłem wykonawcą projektu Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie w ramach umowy o współpracy Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i firmy Virako Sp. z o.o.

Jestem kierownikiem projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej,  realizowanego w latach 2014-2019, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Od 2013 r. współtworzę program studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, na których jestem wykładowcą i współkoordynatorem.

Prowadzę gościnne wykłady i warsztaty w ramach programu dydaktycznego Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Archeologii Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie.

Jestem autorem i współredaktorem 4 książek oraz ponad 50 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

 

Zainteresowania naukowe:

Bronioznawstwo średniowieczne, symbolika uzbrojenia, archeologia współczesności

 

Członkostwo w instytucjach, organizacjach naukowych:

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi – Wiceprezes Oddziału

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Łodzi – członek

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział w Łodzi – członek

 

Ważniejsze publikacje:

1. Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich, „Acta Archaeologia Lodziensia”, nr 51, 2005.

2. Pas rycerski w na Śląsku i w Małopolsce wieków średnich – studium ikonograficzne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. LIII, 2005, nr 1, s. 3–15.

3. Zbroj a zbraně v miniaturách pařízského zlomku latinského překladu Kroniky tzv. Dalimila, „Castellologica Bohemica”, t. 10, 2006, s. 257–280 (współautor: T. Grabarczyk).

4. Nowo odkryty kapalin w Włocławka na tle porównawczym, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 5, 2009, s. 177–197.

5. O zapomnianym puginale z Grochowalska, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 6, 2010, s. 263–278.

6. De armiscarnabilus et spiritualibus w „Kronice ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga, w: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak (red.), In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, 2011, Warszawa, s. 597–605.

7. Uzbrojenie indywidualne w Kronice Thietmara z Merseburga, w: P. Kucypera, P. Pudło (red.), Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, 2011, Łódź, s. 9–32.

8. Ile wart jest kord z Warty?, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 8, 2012, s. 251–271 (współautor: M. Rychter).

9. Archeologiczne weryfikacje miejsc pamięci w lasach zgierskich w latach 2011-2012, „Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza”, t. 8, 2013, s. 281-313.

10. Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, 2015, Łódź (457 ss.)

11. Niemieckie zbrodnie nazistowskie w lasach podłódzkich. Weryfikacje archeologiczne miejsc pamięci, w: Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, 2015, s. 65-94

12. Odkrywanie warstw niepamięci. Poszukiwania miejsc pochówku ofiar publicznej egzekucji w Zgierzu (20 III 1942), w: Miejsce po – miejsce bez. Konferencja w ramach wydarzenia Pamiętaj z nami 9–11 kwietnia 2015 r., 2016, Kraków, s. 269–282.

 

Badania naukowe:

Na tropie zbrodni hitlerowskich