Badania reliktów klasztoru w Konopnicy

W lipcu 2018 r. ekspedycja naszego Instytutu kierowana przez dr Aldonę Andrzejewską przeprowadziła archeologiczne badania na terenie nieistniejącego obecnie klasztoru paulinów, ufundowanego przez właściciela Konopnicy k. Wielunia. Zabudowania klasztorne wzniesione w XVII w., po likwidacji zgromadzenia w XIX w. w czasie zaborów, popadały stopniowo w ruinę. Na początku XX w. rozebrano resztki budynków gospodarczych. Pozostał jedynie kościół św. Rocha. Rozplanowanie założenia klasztornego nie było znane. Celem prac terenowych było rozpoznanie zachowanej pod powierzchnią gruntu substancji zabytkowej.

Prace wykopaliskowe poprzedziło nieinwazyjne rozpoznanie terenu metodami geofizycznymi wykonane przez mgr. Piotra Wronieckiego. Wyniki naszych działań są bardzo interesujące. Natrafiliśmy na miejsce lokalizacji starszego, drewnianego kościoła, poprzedzającego fundację paulińską. Z zabudowań klasztornych pozostały jedynie relikty fundamentów. Pozyskane dane pozwalają na dokonanie rekonstrukcji rozplanowania założenia.

W wykopaliskach wzięli udział studenci I roku studiów I stopnia, doktorantka Katedry Antropologii UŁ oraz absolwenci archeologii. Ci ostatni swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczynili się do znaczącego przyspieszenia tempa prac. To miłe, że chociaż zawodowo działają poza archeologią, znajdują czas na kontakty ze swoją uczelnią. Ekspedycja mogła realizować program dzięki serdecznej pomocy ks. Marka Łakomego proboszcza parafii św. Rocha, który udostępnił do badań teren w otoczeniu kościoła oraz pana Michała Janika dyrektora Szkoły Podstawowej w Konopnicy.