Nowa „Folia Archaeologica”, czyli dobra lektura

Zachęcamy do lektury nowego, tym razem anglojęzycznego, zeszytu czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, który został poświęcony szeroko rozumianemu dziedzictwu kulturowemu, badanemu wieloaspektowo, w multi- oraz interdyscyplinanej perspektywie. Teksty prezentują (zgodnie z profilem czasopisma) przede wszystkim wyniki badań archeologicznych, tom zawiera jednak także rozważania dotyczące projektów etnograficznych oraz etnoarcheologicznych. To połączenie i krzyżowanie się różnych warsztatów naukowych wpisuje się we współczesne praktyki badawcze w ramach silnie rozwijających się na świecie studiów nad dziedzictwem (heritage studies).

W centrum zainteresowania Autorów znajduje się dziedzictwo, które sprawia problemy – bądź to ze względu na dysonans wynikający z przynależności do konkretnej społeczności, bądź też z powodu różnego rodzaju sporów co do jego znaczenia. Konflikty te związane są z aktualnymi i minionymi napięciami społecznymi i politycznymi; z traumatycznymi wydarzeniami i z koniecznością uporania się z pamięcią o trudnej przeszłości; wreszcie ze spuścizną ambiwalentną w ocenie (np. obiekty poprzemysłowe). W tekstach omawiane są nie tylko realizacje badawcze oraz analizy pozyskanych materiałów. Autorzy przedstawiają także postulaty i rozwiązania dotyczące konieczności zrozumienia istoty dysharmonii w traktowaniu dziedzictwa i wypracowania dobrych praktyk w jego badaniu, ochronie i popularyzacji.

Wśród tematów podejmowanych w tomie znajdują się m.in. dziedzictwo postindustrialne, dziedzictwo i tożsamość lokalna, dziedzictwo materialne obiektów sepulkralnych i użytkowych, dziedzictwo archeologiczne w edukacji i turystyce.

Autorzy artykułów reprezentują przeważnie młode pokolenie badaczy aplikujące nowoczesną metodologię badawczą, stosowaną z powodzeniem za granicą, nie zawsze jednak obecną w badaniach polskich. Z drugiej strony, osiągnięcia polskich badaczy, uwypuklone w treści artykułów, są mało znane poza granicami Polski. Zeszyt składa się z prac ukazujących teorię badawczą oraz praktyczne zastosowanie metod z pogranicza archeologii i etnografii, w tym z zakresu etnoarcheologii oraz archeologii publicznej.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych.