Ilona Skupińska-Løvset

Ilona Skupińska-Løvset
ur. 1945

Profesor Ilona Skupińska-Løvset w 1968 r. ukończyła studia na kierunku archeologia śródziemnomorska Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem profesora Kazimierza Michałowskiego. Podczas studiów uczestniczyła w pracach wykopaliskowych w Polsce i za granicą. Od roku 1969 r. była zatrudniona na stanowiskach muzealnych i uniwersyteckich oraz prowadziłam samodzielne badania naukowe jako stypendysta Norges Almenvitenskapelige Forskningsraad (Norweskiej Rady do Spraw Badań Naukowych). Następnie pracowała jako asystent naukowy, wykładowca, badacz, kierownik programu naukowego, profesor. Wykładała też w Wyższej Szkole Wzornictwa Przemysłowego.

Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie w Oslo, doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim w 1983 roku. Praca habilitacyjna „Funerary Portraiture of Roman Palestine. An Analysis of the Production in Its Culture-Historical Context”  (Gothenburg 1983), omawiała nieopublikowany materiał kamienny w postaci portretów grobowych pochodzących z miasta rzymskiego Skythopolis (dziś Beth Shean). Praca ta jest do dziś podstawą badań nad zagadnieniem romanizacji Syro-Palestyny. Problem wpływów kulturowych, hellenizacji i romanizacji jest głównym tematem moich badań, uczestniczę też czynnie w pracy organizacji międzynarodowych.

Ilona Skupińska-Løvse uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, programach i przedsięwzięciach w tym badaniach terenowych w Egipcie, Azji Mniejszej i Syro-Palestynie oraz jako „co-directors” programu Bethsaida Excavations Project. Jest autorką około 150 prac naukowych, głównie anglo-języcznych. Była wielokrotną stypendystka programów niemieckich i amerykańskich, w tym J. Paul Getty Postdoctoral Grants, prowadząc badania i wykłady w Michigan University, campus Ann Arbor, USA. Od roku 1993 jest związana z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe Ilony Skupińskiej-Løvset naukowe dotyczą problemu przenikania kultur, dyfuzji, akulturacji , hybrydyzacji w różnych aspektach tych zjawisk. Procesy te zaobserwować można wyraźnie w okresach hellenistycznym i rzymskim na terenach śródziemnomorskich.W 2016 r. Profesor przeszła na emeryturę. Nadal utrzymuje ścisły kontakt z Instytutem Archeologii UŁ.