Jerzy Kmieciński

 

Jerzy Kmieciński
ur. 1927

Wieloletni kierownik Katedry Archeologii UŁ, twórca stacji archeologicznych w Białych Błotach i Klonowicach na Pomorzu.
Jerzy Kmieciński studiował archeologię na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Konrada Jażdżewskiego. Już w trakcie studiów pracował jako asystent przy programie Badań nad początkami Państwa Polskiego (1948– 1950), a następnie w Muzeum Archeologicznym w Łodzi (1950–1952). Pracę magisterską, zrealizowaną pod kierunkiem prof. Jażdżewskiego, obronił w Łodzi w 1952 roku. Wtedy też powierzono mu pełnienie obowiązków inspektora – rzeczoznawcy zabytków archeologicznych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki na województwo łódzkie, bydgoskie i gdańskie (1952–1956). W latach 1956–1993 pracował w Katedrze Archeologii UŁ.
Jako jej kierownik, w latach 1972–1992, prof. Kmieciński poświęcił całe lata działalności organizacyjnej, owocującej także wzrostem liczby personelu placówki. Jego wielką zasługą było założenie działających do dzisiaj dwóch stacji archeologicznych w Białych Błotach i Klonowicach na Pomorzu.

W 1962 r. obronił pracę doktorską. W latach 1969–1992 sprawował stanowisko docenta w Katedrze Archeologii UŁ. Habilitował się w 1990 r. Dwa lata później został nominowany na profesora nadzwyczajnego, a w roku 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora tytularnego.

W latach 1984–1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W roku 1993 roku powołano go na kierownika Katedry Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie już wcześniej prowadził wykłady. W następnym roku organizował, a potem również kierował Ośrodkiem Badań i Studiów Wschodu, który stał się znaczącą placówką Instytutu Studiów Międzynarodowych UŁ (od 2000 r. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych). Profesor Kmieciński został jego wicedyrektorem, pełniąc tą funkcję do 1998 roku (do momentu przejścia na emeryturę). Nie przerywając działalności w ISP, nawiązał również współpracę z Instytutem Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Prof. J. Kmieciński był inicjatorem wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych, a także redaktorem serii: „Archaeologia Baltica” (1977–1992), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” (1985–1991) i periodyku „Eastern Review” (od 1997 r.). Zainteresowania naukowe prof. Jerzego Kmiecińskiego koncentrują się wokół archeologii pradziejowej, metodyki i metodologii badań archeologicznych, germanoznawstwa oraz antropologii kulturowej.

Za działalność naukową i społeczną został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem UMCS Nauka w Służbie Ludu, medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Opracowała Adrianna Szczerba