Magdalena Mączyńska

Magdalena Mączyńska 
ur. 1945

Profesor Magdalena Mączyńska ukończyła archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1968 r. Przez kolejne lata pracowała na zleceniach u Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj. krakowskiego. W 1972 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Archeologii UJ jako asystentka, później adiunkt. Jej specjalnością w ramach archeologii był okres rzymski, później także okres wędrówek ludów.

W 1975 r. obroniła pracę doktorską „Paciorki z okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum”, która wyszła drukiem w Moguncji w 1985 r. W 1986 r. habilitowała się również na Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie pracy „Części stroju kobiecego w okresie rzymskim w środkowo- i wschodnioeuropejskim Barbaricum”, której skrót w języku polskim ukazał się w 1985 r., a pełna wersja w języku niemieckim w 1989 r.

Od 1982 r. przez kilkanaście lat przebywała zagranicą, biorąc udział w projekcie archeologii Wizygotów Niemieckiej Wspólnoty Badawczej. Projekt ten wykonywany był w Madrycie. W latach 1985–1992 Magdalena Mączyńska była współpracownikiem naukowym Administracji Księstwa Liechtensteinu – Działu Archeologii, która to współpraca zaowocowała monografią stanowiska przedhistorycznego w Liechtensteinie. Przez osiem semestrów wykładała archeologię Merowingów na Uniwersytecie w Zürichu. W latach 1992–1993 byłam visiting professor na uniwersytetach w Kilonii i Wiedniu, później także w Berlinie. Od 1993 r. pracowała w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego (w 1998 r. uzyskała profesurę tytularną, w 2002 – zwyczajną).
Współpracuje z Państwowym Muzeum Archeologicznym i Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadziła seminarium doktoranckie, jedyne z zakresu młodszego okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów o zasięgu ogólnopolskim. Przez cały okres zatrudnienia w Instytucie Archeologii UŁ kierowała badaniami wykopaliskowymi na cmentarzysku z kurhanami i kręgami kamiennymi w Babim Dole-Borczu w pow. Kartuzy. Przez szereg lat organizowała ścisłą współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu w Symferopolu na Krymie, co zaowocowało m. in. kilkuletnią wymianą studentów oraz opracowaniem monografii cmentarzyska z IV–VII w. w Górach Krymskich, która ukaże się drukiem w najbliższym czasie w Moguncji. Tom, będący opracowaniem trzech mniejszych cmentarzysk z tego samego okresu na Krymie, ukazał się w 2013 r. W 2016 r. Profesora Magdalena Mączyńska przeszła na emeryturę. Nadal utrzymuje ścisły kontakt z Instytutem Archeologii UŁ.