Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powołane zostało Muzeum Miejskie, w którym zbierane były różnego rodzaju kolekcje. W 1931 otwarte zostało Miejskie Muzeum Etnograficzne, w którym znalazły się zabytki archeologiczne. Po zakończeniu II Wojny Światowej staraniem prof. Konrada Jażdżewskiego powołano tu Miejskie Muzeum Prehistoryczne, które w 1956 roku połączono z Miejskim Muzeum Etnograficznym w jedną instytucję funkcjonującą do dzisiaj. Od 1945 r. gmach Muzeum był także siedzibą uniwersyteckiej archeologii. Zajęcia ze studentami prowadzone były tu do 1995 r. W budynku przy Placu Wolności znajdowała się także pierwsza siedziba łódzkiego oddziału Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN.

Muzeum podzielone jest na 3 działy: archeologiczny, etnograficzny oraz numizmatyczny. Wszystkie zbiory działu archeologicznego podzielone są chronologicznie, a w ich skład pod koniec 2015 roku weszło 202 694 obiekty. Dział archeologiczny można podzielić na: dział starszej i środkowej epoki kamienia, dział młodszej epoki kamienia, dział epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, dział okresu późnolateńskiego i okresu rzymskiego, dział okresu średniowiecza i nowożytności.

Figurki szachowe z zamku w Inowłodzu (XVI w.)

Oprócz prac wystawienniczych dział archeologiczny zajmuje się organizowaniem prac archeologicznych na zagrożonych stanowiskach, prowadzą działalność naukową związaną z ich zainteresowaniami, a środki na to pozyskują spoza budżetu placówki. Wyniki tych działań prezentowane w „Serii Archeologicznej„ „Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”.

Stała wystawa archeologiczna nosi nazwę „Przeszłość wydobyta z ziemi” i prezentowane są na niej zabytki z epoki kamienia, epoki brązu, okresu późnolateńskiego, rzymskiego oraz wędrówek ludów, a także wczesnego i późnego średniowiecza. Pod podłogą znajdują się zrekonstruowane groby z różnych okresów.

STRONA MUZEUM
Opracowała E.M.