Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Seria wydawnicza wybranych prac doktorskich powstałych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

 

REDAKCJA
Lucyna Domańska, Tadeusz Grabarczyk, Marian Głosek, Anna Marciniak-Kajzer, Magdalena Mączyńska, Ilona Skupińska-Løvset, Seweryn Rzepecki
Aleksander Andrzejewski (sekretarz)
 
Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych
Anna Nierychlewska
Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim
Adrianna Szczerba
Kultura pomorska na Pojezierzu Starogardzkim
Piotr Fudziński
Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno – osadnicze
Jerzy Sikora
Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiańskiej na stanowisku 3 w Złotej, powiat Sandomierz
Agnieszka Urbaniak
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na północnym Mazowszu
Tomasz Kordala
Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich
Piotr Kittel
Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej
Marcin Wąs
Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865 – 1944)
Ewa Laszak
Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej: studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności
Janusz Pietrzak