Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego

VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
22-25 września 2014 r. Łódź

Relacje człowiek-środowisko leżą w sferze zainteresowań badawczych przedstawicieli dyscyplin przyrodniczych, jak również humanistycznych i społecznych. Zależność ta występuje od momentu pojawienia się człowieka i nasila się wraz z jego rozwojem cywilizacyjnym. W następujących po sobie okresach rośnie też presja człowieka na poszczególne elementy środowiska geograficznego. Zasadniczo tematyka VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, będzie obejmowała pełne ramy średniowiecza od VI do XV wieku. Okres ten na ziemiach polskich to czas organizacji struktur plemiennych, tworzenia zrębów Państwa Piastów i wreszcie powstania Królestwa Polskiego, którego zasięg terytorialny znacząco został powiększony poprzez związek z Wielkim Księstwem Litewskim. Polskie średniowiecze cechują niezwykle dynamiczne zmiany systemowe o charakterze społeczno-politycznym i gospodarczym, w tym również w zakresie osadniczym. Społeczności tego okresu wykorzystywały zasoby środowiska geograficznego, rozszerzając tym samym zasięg i skalę oddziaływań antropogenicznych. Ponadto zachodziły istotne zmiany środowiskowe w skali globalnej – wystąpiło wówczas Wczesnośredniowieczne (tzw. małe) Optimum Klimatyczne, a następnie klimat zaostrzał się, zwiastując początek Małej Epoki Lodowej. Naturalne zmiany środowiskowe w sposób oczywisty miały wpływ na zasięg i kierunki aktywności społeczności ludzkich.
Łęczyckie skupisko osadnicze jest doskonałym poligonem badawczym dla poznawania i śledzenia przemian osadniczych i gospodarczych oraz zmian środowiskowych, zachodzących w tym ważnym okresie dziejów człowieka na ziemiach polskich. Łęczyca, aż do drugiego rozbioru pierwszej Rzeczypospolitej, stanowiła ośrodek centralny obszaru zwanego dziś Polską Środkową. Wyrażamy przekonanie, że wznowione przed kilku laty badania archeologiczne na grodzisku w Tumie, wykorzystujące nowoczesne metody badawcze, w tym również z zakresu archeologii środowiskowej, staną się doskonałą bazą rozważań na temat relacji człowiek-środowisko na terenie ziem polskich oraz sąsiednich obszarów Europy Centralnej i Wschodniej w średniowieczu.
Głównym celem naukowym VIII Sympozjum Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej będzie przedyskutowanie w gronie archeologów i przyrodników uwarunkowań osadnictwa średniowiecznego. Punktem wyjścia do osiągnięcia wyżej wymienionego celu, będzie prezentacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologiczno-historyczno-przyrodniczych grodziska tumskiego, w czasie wyjazdu terenowego do Łęczycy. Uczestnikom Sympozjum zostaną zaprezentowane także inne obiekty w Łęczycy i okolicy (np. romańska kolegiata w Tumie, zamek średniowieczny w Łęczycy oraz Skansen Zagrody Chłopskiej w Kwiatkówku), a także podłódzkie stanowiska terenowe, chronologicznie związane ze średniowieczem (np. Karsznice, Aleksandrów Łódzki/Rąbień, Lutomiersk). Zakładamy, że prezentacja zbadanych obiektów średniowiecznych, przeprowadzona przez pracowników Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Katedry Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ, z udziałem ich dalszych współpracowników z zakresu botaniki i paleobotaniki, archeozoologii, antropologii, historii, historii sztuki i numizmatyki, stanie się dobrą płaszczyzną do wymiany poglądów i dyskusji. Nakłaniamy zainteresowanych problematyką VIII Sympozjum SAS do przygotowania swoich referatów/komunikatów/posterów tematycznych, a także szerszego upowszechnienia niniejszych informacji, z zachętą do wzięcia udziału w łódzkim spotkaniu.

 

Komunikat nr 1
VIII Sympozjum
Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
„Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania
osadnictwa średniowiecznego”
Organizatorzy: Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej,
Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego

Termin: 22-25 września 2014 r.

Miejsce obrad: Łódź

Program ramowy:

22.09.2014 r. – przyjazd uczestników, otwarcie Sympozjum, sesja plenarna, sesja referatowa;
23.09.2014 r. – sesja terenowa (I) w Łęczycy;
24.09.2014 r. – sesja terenowa (II), sesja referatowa i posterowa;
25.09.2014 r. – sesja referatowa, zakończenie Sympozjum

Formy wystąpień: referat (czas wystąpienia do 20 minut), komunikat (czas wystąpienia do 10 minut), poster

Orientacyjne koszty: noclegi: w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ: 81-95 zł/os (ze śniadaniem), noclegi w Domach Studenckich UŁ (wyłącznie dla doktorantów i asystentów) – 54 zł/os,
posiłki: obiad -27 zł, kolacja-18 zł,
opłata konferencyjna: 300 zł; opłata ulgowa (dla doktorantów i asystentów) – 150 zł.

Zgłoszenia: prosimy o składanie deklaracji do dnia 31 stycznia 2014 r. na adres:
dr Jacek Forysiak, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88, lub na adres e-mail: sas2014@interia.pl

Komunikat nr 2: zostanie rozesłany do osób które zadeklarowały swój udział w dniu 17 lutego 2014 r.

Materiały konferencyjne: Abstrakty referatów, komunikatów oraz posterów, o objętości nie przekraczającej 3 stron standardowego tekstu, prosimy nadsyłać do dnia 16 maja 2014 r.

Publikacja pokonferencyjna: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 10 pkt.

Kontakt: dr Jacek Forysiak, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii WNG UŁ, 90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88.
e-mail: sas2014@interia.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VIII Sympozjum SAS
prof. dr hab. Ryszard Grygiel,
dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ

Sekretarze VIII Sympozjum SAS
dr Jacek Forysiak
dr Piotr Kittel

Komitet Naukowy VIII Sympozjum SAS
prof. dr hab. Ryszard Grygiel,
dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. UAM,
dr hab. Juliusz Twardy, prof. UŁ,
dr Jacek Forysiak,
dr Piotr Papiernik