O państwie Marboda i wojnach markomańskich

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dwa wykłady prof. Eduarda Droberjara z  Katerdy Archeologii Uniwersytetu w Hradcu Królowej oraz Pracowni Cywilizacji Śródziemnomorskich i Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Pierwszy pt. „Wojny markomańskie na Morawach i Słowacji. Próba interpretacji archeologicznej”, odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Prahistorii w środę 18 kwietnia o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ.  Autor poruszy zagadnienie tzw. wojen markomańskich ze szczególnym uwzględnieniem ich reperkusji dla obszarów Moraw i Słowacji. Wymienione terytoria stanowiły bowiem arenę najintensywniejszych działań zbrojnych, potwierdzone m.in. przez liczne znaleziska archeologiczne.

Drugi wykład pt. „Państwo Marboda. Pierwsze państwo Germanów. Konfrontacja historii i archeologii” odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godz. 12.00 w s. 1.C IA UŁ. Wystąpienie dotyczyć będzie zagadnień związanych z władcą Swebów Marbodem i stworzonym przez niego środkowo-europejskim imperium. Autor zaprezentuje zasięg panowania władcy oraz nowe spojrzenie na kilka kluczowych problemów, m.in. kwestie lokalizacji pierwotnych siedzib naddunajskich Swebów oraz dynamiki ich osadniczego rozwoju.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.