Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2019/2020 – semestr zimowy – ROK I
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit Archeologia Polski i powszechna. Neolit Zaliczenia z oceną: Wstęp do archeologii Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych Proseminarium Przedmiot z obszaru nauk społecznych: Socjologia Bioarcheologia człowieka WF BHP (e-learning) Ochrona własności intelektualnej (e-learning) Szkolenie biblioteczne (e-learning)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2019/2020 – semestr zimowy – ROK II
Egzaminy: Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich. Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego Zaliczenia z oceną: Okres wędrówek ludów Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii Techniki dokumentacji rysunkowej Techniki dokumentacji mechanicznej Łacina Język obcy nowożytny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2019/2020 – semestr zimowy – ROK III
Egzamin: Archeologia Polski i powszechna: Późne średniowiecze Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej Język nowożytny Zaliczenie z oceną: Seminarium dyplomowe Łacina

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2019/2020 – semestr zimowy – ROK I

Zaliczenie z oceną:
Historia i metodologia archeologii
Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych
Etyka zawodowa (zajęcia w pierwszej połowie semestru)
Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym (zajęcia odbywać się będą w ustalonych z wykładowcą w terminach)
Translatorium
Wykład w języku obcym
Fakultet w języku polskim lub Metodyka badań nieinwazyjnych (dla absolwentów kierunków innych niż Archeologia)
Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2: Socjologia kultury
Seminarium magisterskie
BHP (e-learning)
Ochrona własności intelektualnej (e-learning)

Wtorek

Środa

Czwartek

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2019/2020 - semestr zimowy - ROK 2
Zaliczenie z oceną: Badania archeologiczno-architektoniczne Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnych Firma archeologiczna w praktyce Fakultet w języku polskim Fakultet w języku obcym seminarium magisterskie Muzeologia - ćwiczenia (typ 3, projektowe) Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym Praktyki muzealne -praktyki zawodowe (30 godzin do zrealizowania w dowolnej placówce muzealnej)

Wtorek

Środa

Czwartek

Pozostałe plany