Plany zajęć

Studia I-go stopnia - licencjackie

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2018/2019 – semestr zimowy – ROK I

Egzaminy:

 • Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit
 • Archeologia Polski i powszechna. Neolit

Zaliczenia z oceną:

 • Wstęp do archeologii
 • Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych
 • Proseminarium
 • Przedmiot z obszaru nauk społecznych: Socjologia
 • Bioarcheologia człowieka
 • WF
 • BHP (e-learning)
 • Ochrona własności intelektualnej (e-learning)
 • Szkolenie biblioteczne (e-learning)

 

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2018/2019 – semestr zimowy – ROK II

Egzaminy:

 • Archeologia Polski i powszechna. Okres lateński i okres wpływów rzymskich.
 • Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego

Zaliczenia z oceną:

 • Okres wędrówek ludów
 • Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii
 • Techniki dokumentacji rysunkowej
 • Techniki dokumentacji mechanicznej
 • Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie
 • Łacina
 • Język obcy nowożytny

 

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2018/2019 – semestr zimowy – ROK III

Egzamin:

 • Archeologia Polski i powszechna: Późne średniowiecze
 • Archeologia Polski i powszechna: Nowożytność i współczesność
 • Nauki pomocnicze w praktyce archeologii historycznej
 • Lektorat z języka nowożytnego

Zaliczenie z oceną:

 • Seminarium dyplomowe
 • Łacina

 

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR1) 2017/2018 – semestr letni – ROK I

Egzamin:

 • Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza

Zaliczenie na ocenę:

 • Metodyka badań stanowisk pradziejowych
 • Wstęp do archeologii
 • Datowanie bezwzględne i metody laboratoryjne w praktyce archeologii
 • Ćwiczenia terenowe
 • Fakultety: dr K. Kot-Legieć, Życie codzienne w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów; prof. nadzw. dr hab. J. Pietrzak, Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego; dr J. Sikora, Podstawy GIS.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR2) 2017/2018 – semestr letni – ROK II

Egzaminy:
Archeologia Polski i powszechna. Wczesne średniowiecze
Zaliczenia z oceną:
Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej
Fakultety: dr K. Kot-Legieć, Sztuka w pradziejach; dr J. Sikora, Grody i organizacja grodowa Państwa Piastowskiego; prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Mieszkać i pracować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów: formy osad, domów, obiektów produkcyjnych,
Język obcy nowożytny
Łacina
Praktyki zawodowe

Uwaga:
W semestrze letnim obowiązuje 210 (ECTS – 7) godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywać będą w miesiącach luty-wrzesień.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia I stopnia (DLAR3) 2017/2018 – semestr letni – ROK III

Egzaminy:

 • Egzamin z języka nowożytnego

Zaliczenie z oceną:

 • Historia filozofii
 • Seminarium dyplomowe
 • Fakultety:

prof. nadzw. dr hab. T. Grabarczyk, Etapy działania archeologów gdańskich w XIX wieku

dr J. Sikora, Obrządek pogrzebowy we wczesnym sredniowieczu

prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Nic tylko gry hazardowe, luksusowe szkło, złota biżuteria? Elity w pierwszych 5 wiekach po Chrystusie

prof. nadzw. dr hab. J. Schuster, Kraina lodu, łosi, fiordów… Skandynawia przed wikingami.

dr A. Szczerba, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949 - 1953)

dr A. Szczerba, Ścieżki archeologów. Dzieje polskich badań archeologicznych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Studia II-go stopnia - magisterskie

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2018/2019 – semestr zimowy – ROK I

Zaliczenie z oceną:

 • Historia i metodologia archeologii
 • Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych
 • Etyka zawodowa (zajęcia w drugiej połowie semestru, od 20.11.2018)
 • Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym (zajęcia odbywać się będą w ustalonych z wykładowcą w terminach)
 • Translatorium
 • Wykład w języku obcym
 • Fakultet w języku polskim  lub Metodyka badań nieinwazyjnych (dla absolwentów kierunków innych niż Archeologia)
 • Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2: Socjologia kultury
 • Seminarium magisterskie
 • WF
 • BHP (e-learning)
 • Ochrona własności intelektualnej (e-learning)

 

Plan studiów stacjonarnych - studia II stopnia 2018/2019 - semestr zimowy - ROK 2

Zaliczenie z oceną:

 • Historia i metodologia archeologii
 • Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych
 • Etyka zawodowa (zajęcia w drugiej połowie semestru, od 20.11.2018)
 • Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznym (zajęcia odbywać się będą w ustalonych z wykładowcą w terminach)
 • Translatorium
 • Wykład w języku obcym
 • Fakultet w języku polskim
 • Przedmiot z obszaru nauk społecznych 2: Socjologia kultury
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka muzealna (30 godzin do zrealizowania w dowolnej placówce muzealnej)

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2017/2018 (MGR1) – semestr letni – ROK I

Zaliczenie na ocenę:

 • Seminarium
 • Archeologia Polski Środkowej
 • Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii
 • Fakultety w języku polskim:

mgr M. Bartczak, Wytwórczość w krzemieniu społeczności epoki kamienia w dorzeczu Wisły i Odry

prof. dr hab. A. Pobojewska, Warsztaty z dociekań filozoficznych

dr K. Kot, Rzymskimi ścieżkami wokół Łodzi

 • Praktyki zawodowe
 • Ćwiczenia terenowe

Uwaga:

W semestrze letnim obowiązuje 60 godzin ćwiczeń terenowych: ECTS – 2

Oraz 90 godzin praktyk zawodowych: ECTS - 3.

Wtorek

Środa

Plan studiów stacjonarnych – studia II stopnia 2017/2018 (MGR2) – semestr letni – ROK II

Zaliczenie na ocenę:

 • Seminarium
 • Archeologia Polski Środkowej
 • Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii
 • Fakultety w języku polskim:

prof. dr hab. A. Pobojewska, Warsztaty z dociekań filozoficznych

dr K. Kot, Rzymskimi ścieżkami wokół Łodzi

Wtorek

Środa

Pozostałe plany