dr Adrianna Szczerba

Krótki życiorys naukowy:

W 2000 r. rozpoczęła studia magisterskie na kierunku archeologia w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Ukończyła je 21 czerwca 2005 r. otrzymując tytuł magistra oraz wyróżnienie: „Medal za chlubne studia” (przyznany uchwałą Senatu Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego).

W 2006 r. odbyła półroczny staż w Śląskim Wojewódzkim Oddziale Służb Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie.

W latach 2006–2010 była doktorantką i stypendystką stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskałam 24 czerwca 2010 r.

W 2016 r. ukończyła roczne studia podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie: tłumaczenia specjalistyczne. W tym samym roku otrzymała Nagrodę III Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę „Szkoła Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi”, która ukazała się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Pracuje w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie została zatrudniona w 2009 r. na stanowisku asystenta, później adiunkta (2011).

Zainteresowania naukowe:

Historia i metodologia archeologii, historia nauki polskiej.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi – sekretarz (od 2011 r.).
 • Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w okręgu łódzko-kaliskim – sekretarz Rady Programowej (od 2014 r.)

Publikacje książkowe:

 • Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim, Seria: Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, vol. IX, 2012, Łódź.

Ważniejsze artykuły:

 • Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli), "Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki", 2007, nr 1-2, s. 109 – 127.
 • Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na obszarze Imperium Rosyjskiego, "Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki", r. XIX : 2010, z. 1-2, s. 7 – 21.
 • The perception of Grahame Clark’s works in the Soviet archaeology, [w]: A. Marciniak, J. Coles (red.), Grahame Clark and his legacy, 2010, Cambridge Scholars Publishing, s. 150 – 159.
 • Rzecz o niezwykłych kobietach (Działalność archeologiczna Marii Butrymówny i Katarzyny Skarżyńskiej), [w]: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Instytut Archeologii UŁ, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 2010, Łódź – Warszawa, s. 813 – 818.
 • Wydział II-Nauk Historycznych i Społecznych, [w]: W. M. Krajewska (red.), Wydziały Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 1936-2011, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2011, Łódź, s. 31-54, (współautor: M. M. Blombergowa).
 • Kronika. Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr hab. Andrzeja Abramowicza, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", r. LVII , 2012, nr 1 , s.49
 • Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa i muzealnictwa polskiego. Wystawy starożytności w Królestwie Polskim, "Sztuka Polski Środkowej. Studia", 2011, t. V, s. 119 – 128.
 • Prawno-administracyjna ochrona zabytków w Królestwie Polskim, "Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki", r. XX : 2012, z. 1, s. 1 – 17.

Badania naukowe: