dr Aldona Andrzejewska

Krótki życiorys naukowy:

Studiowała w Uniwersytecie Łódzkim na kierunku archeologia w latach 1975–1980. Tytuł magistra archeologii uzyskała na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1980 r. na podstawie pracy pt. „Najnowsze tendencje w konserwacji zabytków metalowych. Aspekt archeologiczny”. W 1980 r. utworzyła od podstaw pracownię konserwacji zabytków metalowych w Katedrze Archeologii UŁ, do czego niezbędne przygotowanie merytoryczne zdobyła na Wydziale Chemii UŁ. Pracownię prowadziłam do 1988 r., od 1987 r. przeszła na etat naukowo-dydaktyczny jako asystent. W latach 1987–1994 zrealizowałam program badawczy dotyczący osadnictwa wczesnośredniowiecznego w rejonie Zgłowiączki na Kujawach, uwarunkowanego rozwojem warzelnictwa soli i hutnictwa żelaza. Efektem programu była rozprawa doktorska pt. „Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Zgłowiączce na Kujawach”, obroniona w 1996 r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1996–1999 zajmowałam się organizacją dydaktyki w Instytucie Archeologii. W latach 1997–2009 zajmowała stanowisko adiunkta w Katedrze Archeologii Historycznej Instytutu Archeologii UŁ, od roku akademickiego 2009/2010 starszego wykładowcy. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wczesnośredniowiecznych dziejów ziem Polski, a szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, ponadto zagadnienia związane z archeologią przemysłu (pozyskiwanie i przetwarzanie surowców, techniki i urządzenia stosowane w wytwórczości rzemieślniczej, rozprzestrzenianie się w czasie i przestrzeni umiejętności technologicznych).

Zainteresowania naukowe:

Archeologia historyczna, wczesne średniowiecze, kultura materialna.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich: członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego oraz prezes Oddziału w Łodzi

Publikacje książkowe:

 • Średniowieczny zespół osadniczy w Zgłowiączce na Kujawach, Włocławek 1996.

Ważniejsze artykuły:

 • Wstępne wyniki badań grodziska w Zgłowiączce, gm. Lubraniec, woj. włocławskie, w 1988 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 17, Łódź 1992, s. 131–141.
 • Średniowieczna warzelnia soli w Zgłowiączce na Kujawach, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 1, Łódź 1994, s. 119–130.
 • Zespół osadniczy w Zgłowiączce koło Lubrańca, [w:] Stolica i Region, Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, red. O. Krut-Horonziak, L. Kajzer, Włocławek 1995, s. 137–144.
 • Badania zespołu podominikańskiego w Brześciu Kujawskim, „Archaeologia Historica Polona”, t. 1, Toruń 1995, s. 127–148 [współautor L. Kajzer].
 • Nieznany dwór w Janiszewie na Kujawach, woj. Włocławskie, „Archaeologia Historica Polona”, t. 3, Toruń 1996, s. 223–233.
 • Szkło naczyniowe z klasztoru OO Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica”, t. 20, Łódź 1996, s. 123–153.
 • Jeszcze o tzw. ceramice husyckiej z terenu Kujaw na przykładzie znalezisk ze Zgłowiączki, woj. włocławskie, „Archaeologia Historica Polona”, t. 5, Toruń 1997, s 175–186.
 • Mądra sowa i nieroztropne ptaszki, czyli o nowożytnym dworze w Stawcu, „Archeologia Żywa”, nr 2(7), Warszawa 1998, s. 33–36.
 • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Lubominie, gm. Boniewo, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 5, Łódź 1999, s. 193–206.
 • Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Wandynowie, gm. Bytoń, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 5, Łódź 1999, s. 217–228.
 • Rozplanowanie przestrzenne średniowiecznego i nowożytnego rynku bytomskiego w świetle najnowszych badań archeologicznych, [w:] Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, red. Piekalski, K. Wachowski, Wratislavia Antiqua, t. 2, Wrocław 2000, s. 279–289.
 • Klasztor Dominikanów w Brześciu Kujawskim, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 533-546 [współautor L. Kajzer].
 • Ratownicze badania archeologiczne muru miejskiego w Lubawie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, Łódź 2000, s. 103–121.
 • Sprawozdanie z archeologicznych badań prowadzonych na terenie Placu Grunwaldzkiego w Bytomiu, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, Łódź 2000, s. 141–157.
 • Badania archeologiczne Rynku w Bytomiu w 1997 i 1998 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 7, Łódź 2001, s. 399–421.
 • Wyniki badań ratowniczych Rynku Starego Miasta w Bytomiu, woj. śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, Katowice 2002, s. 329–336.
 • Więzy rodzinne w pochówkach szkieletowych z cmentarzysk Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, [w:] Kobieta – Śmierć – Mężczyzna, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie, Spotkanie 5, Poznań 2003, s. 273–278.
 • Mury miejskie w Lubawie, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek–Brodnica 2003, s. 237–242.
 • Badania archeologiczne stanowiska 10 w Dobrzyniu nad Wisłą, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, Łódź 2002–2003, s. 201–212.
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne w Mchówku na Kujawach, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, , Łódź 2002–2003, s. 169–185.
 • Badania archeologiczne osady wielokulturowej w Brzozie, woj. wielkopolskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, Łódź 2002–2003, s. 3–61 [współautorzy D. Zawilska, A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, S. Rzepecki, P. Zawilski].
 • Badania archeologiczne osad wielokulturowych w Warszawie-Wilanowie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, Łódź 2002–2003, s. 291–311 [współautorzy A. Andrzejewski, K. Błaszczyk, T. Grabarczyk, J. Pietrzak].
 • Przyczynek do dziejów hutnictwa żelaznego na ziemi dobrzyńskiej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Archaeologica, t. 24, Łódź 2004, s. 157–165.
 • Początki miasta lokacyjnego Bytomia w świetle badań archeologicznych, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, Gliwice 2004, s. 215–220.
 • Możliwości poznawcze archeologii w badaniach miast na przykładzie Bytomia, [w:] Bytom i jego dziedzictwo. W 750-lecie nadania praw miejskich, Katowice 2004, s. 53–62.
 • Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem dorzecza środkowej Warty, „Acta Geographica Lodziensia”, nr 88, Łódź 2004, s. 7–15.
 • Z badań nad kształtowaniem się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Kujaw brzeskich. Rejon Brześcia Kujawskiego, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/2, Toruń 2005, s. 9–25.
 • Wyniki badań archeologicznych kurhanów odkrytych w Kładziecie i na terenie Leśnictwa Szyndziel, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, t. I, Białystok 2005, s. 45–53 [współautorzy H. Karwowska, A. Andrzejewski].
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko i osada w Mchówku, gm. Izbica Kujawska, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, Łódź 2004–2005, s. 111–127.
 • Grodzisko w Krzeczkowie, pow. Mońki w świetle badań archeologicznych, [w:] Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne, red. H. Karwowska i A. Andrzejewski, Białystok 2006, s. 103–112.
 • Starość na przykładzie wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z obszaru Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Aspekt archeologiczny, [w:] Starość – wiek spełnienia, red. W. Dzieduszycki i J. Wrzesiński, Funeralia Lednickie, Spotkanie 8, Poznań 2006, s. 127–135.
 • Rynek w Bytomiu – centrum życia gospodarczego, „Archeologia Żywa”, nr 3(37), Warszawa 2006, s. 64–68.
 • Dobrzyń nad Wisłą – z problematyki badań osadniczych, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie (II), pod red. K. Grążawskiego, Włocławek–Brodnica 2007, s. 237–260.
 • Mineralogiczne zmiany w strukturze kości na przykładzie badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dobrzyniu, [w:] Środowisko pośmiertne człowieka, red. W Dzieduszycki, J, Wrzesiński, Funeralia Lednickie, Spotkanie 9, Poznań 2007, s. 303-312 [współautorzy M. Pawlikowski, B. Borowska-Strugińska, E. Żądzińska, K. Szperkowska, A. Janowska].
 • Wczesnośredniowieczna osada przygrodowa w Mchówku na Kujawach, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, Łódź 2006–2007, s. 195–212.
 • Grodzisko w Zarzeczewie, „Wieś kujawsko-pomorska”, nr 88, Monikowo 2008, s. 20–21.
 • Góra zamkowa w Mielniku w świetle ostatnich badan terenowych, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 4/2008, Białystok, s. 223–247.
 • Ogrzewanie hypocaustum na zamku w Mielniku nad Bugiem, [w:] Hereditas Praeteriti. Additamenta archaeologica et Historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin 2009, s. 457-463 [współautor A. Andrzejewski].
 • Wczesnośredniowieczne grodzisko w Trzciance gm. Janów, pow. Sokółka, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 5/2009, Białystok, s. 137-152 [współautor U. Stankiewicz].
 • Wykorzystanie surowców wtórnych oraz odpadów produkcyjnych w średniowiecznym Bytomiu, „Archaeolgia Historica Polona”, t. XVIII, Toruń 2009, s. 209–217.
 • Zespół kafli renesansowych z ratusza w Bytomiu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 27, Łódź 2010, s. 101–119.
 • Castle hill in Mielnik in the light of the latest archaeological excavation, „Materials on the Archaeology of Belarus”, выпуск 19, Archaeology and History of the Grodno Region, Мінск 2010, s. 149¬–151.
 • Elementy uzbrojenia kultury przeworskiej z Otłoczyna na Kujawach, „Monumenta Archaeologica Barbarica”, Series Gemina, t. II, Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, Łódź-Warszawa 2010, s. 647-651 [współautor A. Andrzejewski].
 • Jeszcze o średniowiecznej kuźni ze Zgłowiączki na Kujawach, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, P.A. Nowakowski, J. Maik, Łódź 2011, s. 557–563.
 • Nowożytne kafle z dolnego zamku w Mielniku nad Bugiem, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Wydawnictwo Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 141–157 [współautor Ł. Reczulski].
 • Z refleksji o studiach nad wczesnym średniowieczem, [w:] Dwadzieścia lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 1996–2015, Łódź 2015, s. 41–61.
 • Szklane pucharki dzwonowate z kościoła parafialnego w Raciążku na Kujawach, [w:] Archeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. Rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowej, Łódź 2016, s. 305–310.
 • Konferencja naukowa „Konopnica – Nasze miejsce – Nasze dziedzictwo. Archeologia – Historia – Architektura – Sztuka” w Konopnicy dnia 15 października 2016 roku, Rocznik Wieluński”, t. 16, Wieluń 2016, s. 313–316.
 • Między etnografią a archeologią doświadczalną, czyli o smaku świątecznych szynek, „Zeszyty Wiejskie”, XXII, Tom dedykowany Profesorowi Andrzejowi Lechowi, Łódź-Warszawa 2016, s. 839–846 [współautor A. Andrzejewski].
 • Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, cz, II, red A. Różańskiego, Poznań 2017, s. 1101–1109.

Badania naukowe:

 • Wczesnośredniowieczne cmentarzyska, grody i osady od Kujaw do Podlasia.