dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ

Krótki życiorys naukowy:

W latach 1975–1981 studiował archeologię na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskał magisterium na podstawie pracy „Kowalstwo na Pomorzu Gdańskim w III okresie wczesnego średniowiecza”.

W latach 1985–1986 studia podyplomowe Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej z zakresu badań zabytków architektury. W okresie od 1982 do 1988 r. był zatrudniony w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Łodzi, zaś w latach 1991–1992 oraz w 1994 r. w poznańskim oddziale tegoż przedsiębiorstwa.

W latach 1989–1990, 1993 oraz 1995–1996 pozostawał nie związany z żadną instytucją, prowadząc badania archeologiczne i architektoniczne w ramach umów i zleceń.

W 1997 r. został zatrudniony w Katedrze Archeologii Historycznej UŁ na stanowisku asystenta. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie archeologii (specjalność: archeologia) i etat adiunkta uzyskał w 1999 r. (na podstawie opublikowanej później pracy: „Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności”. W 2014 r. na podstawie książki „Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu” uzyskał habilitację.

Obecnie zatrudniony jest w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa IA UŁ. Swe zainteresowania badawcze kieruje ku szeroko rozumianej archeologii historycznej. Prowadził (oraz współprowadził) badania wykopaliskowe (tak stricte archeologiczne, jak i archeologiczno-architektoniczne) oraz architektoniczne licznych obiektów architektury murowanej i drewnianej, pochodzących tak z okresu średniowiecza, jak i z czasów nowożytnych (m.in. zamki Ćmielowie, Łowiczu, Sadłowie, Siewierzu i Udorzu, fortalicium w Gorzkowicach, grodziska i dwory obronne w Białaczowie, Bedlnie koło Żychlina, Bedlnie koło Końskich, Bieruniu Starym, Gaju Nowym, Konarzewie, Krzeczkowie, Łękach Kościelnych i Udorzu, mury miejskie w Iłży, Łęczycy, Sieradzu i Wieluniu) oraz rezydencjonalnej (pałace w Dobrzycy, Kutnie, Radzyniu Podlaskim, Staroźrebach, Szczekocinach, Walichnowach, Włocławku i Złoczewie, dwory w Bukowiu Górnym, Dmosinie-Grodzisku, Krzeczkowie, Poddębicach i Udorzu). Obok nich w zakresie podejmowanych przezeń działań badawczych znalazły się także zespoły urbanistyczne, a także pojedyncza działka miejska i jej zabudowa (m.in. w Bieruniu Starym, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Przedborzu, Sieradzu, Siewierzu, Sochaczewie, Szczecinie, Wieluniu i Włocławku).

Prowadzi zajęcia z zakresu średniowiecza i czasów nowożytnych.

W dorobku naukowym ma dwie książki i ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych.

Zainteresowania naukowe:

Archeologia historyczna, archeologia oraz historia architektury civilis i militaris, historia budownictwa i technik budowlanych, problematyka średniowiecznych i nowożytnych miast.

Publikacje książkowe:

 • Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003.
 • Nowożytne budownictwo przemysłowe w dobrach biskupich na Mazowszu, Łódź 2013.

Ważniejsze artykuły:

 • Problemy urbanistyki i badań terenowych średniowiecznego i nowożytnego Wielunia, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, red. T.J. Horbacz, L. Kajzer, Sieradz 1993, s. 207–227 [współautor: H. Jaworowski].
 • Wstępna informacja o wynikach badań architektonicznych piwnic tzw. kamienicy jagiellońskiej w Sieradzu, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, red. T.J. Horbacz, L. Kajzer, Sieradz 1993, s. 193–206 [współautor: P. Kurowicz].
 • Zespół opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w świetle badań terenowych w 1992 roku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991–1992, Katowice 1994, s. 284–291 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • From Researches on Material Culture of the Rudy Cistercians in the Upper Silesia, [w:] La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes. Actes du Premier Colloque Internationale du L.A.R.H.C.O.R Wrocław–Książ, 30 novembre – 4 decembre 1994, vol. 2, red. M. Derwich, Wrocław 1995 [Travaux du L.A.R.H.C.O.R. Colloquia, 1], s. 651–664 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Opactwo cysterskie w Rudach w świetle badań archeologiczno architektonicznych przeprowadzonych w latach 1992–1993, [w:] Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Sympozja 9, Opole 1995, s. 373–388 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Archeologiczno-architektoniczne badania zamku w Oporowie, w województwie płockim, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, 1996, s. 193–201 [współautor: J. Tomala].
 • Dom konwersów w Rudach, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole – Wrocław 1996, s. 91–103 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Nieznany dokument z 1909 r. z kościoła w Rudach koło Raciborza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, 1996, nr 2, s. 186–195 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w klasztorze cysterskim w Rudach w 1995 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 2, 1996, s. 189–192 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Zagadnienia systemów komunikacyjnych zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach, „Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie”, t. 9, 1996, s. 12–28 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Nowożytna „fortalicja” w Gorzkowicach, gmina loco, województwo P.kowskie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, nr 21, 1997, s. 187–205 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Zamek w Sadłowie woj. włocławskie w świetle badań 1996 r., „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 3, 1997, s. 107–111 [współautorzy: E. Dziubek, L. Kajzer].
 • Zespół opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w świetle badań terenowych, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, Katowice 1997, s. 169–177 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Zespół opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w świetle badań terenowych, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, Katowice 1997, s. 198–205 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Badania archeologiczno-architektoniczne i prace zabezpieczające przeprowadzone w obrębie reliktów dworu na kopcu [stanowisko 3] w Białaczowie, gm. Białaczów, woj. P.kowskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 4, 1998, s. 205–216 [współautor: W. Długoszewska].
 • Ratusz nowego miasta w Łowiczu w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 1998 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 4, 1998, s. 217–233 [współautorzy: A. Andrzejewski, D. Osiński, E. Poturalska].
 • Renesansowa willa biskupa-humanisty w Staroźrebach na Mazowszu Płockim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 46, 1999, nr 3–4, s. 377–393 [współautor: L. Kajzer].
 • Zespół opactwa cysterskiego w Rudach, województwo katowickie, w świetle badań terenowych, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, Katowice 1998, s. 161–167 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Zespół pocysterski w Jemielnicy na Śląsku Opolskim w świetle badań terenowych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, nr 22, 1998, s. 167–178 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Badania archeologiczne nad rozwojem przestrzennym i dziejami Kutna, „Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, t. 4, 2000, s. 11–34 [współautorzy: J. Matysiak, D. Osiński].
 • Badania architektoniczno-archeologiczne tzw. „Domu Kata” w Sieradzu, [w:] Archeologia et Historia, Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, Łódź 2000, s. 23–47 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Badania archeologiczno-architektoniczne w klasztorze cysterskim w Jemielnicy, województwo opolskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, Katowice 2000, s. 161–167 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu klasztornego w Paradyżu – Gościkowie w 1996 roku, gm. Świebodzin, byłe woj. zielonogórskie, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 5, 2000, s 137–146 [współautorzy: A. Andrzejewski, P. Wawrzyniak].
 • Cystersi Jędrzejowscy w Rudach i Jemielnicy na Górnym Śląsku, [w:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 525–542 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Prywatne zamki biskupów polskich w pierwszej połowie XV wieku, [w:] Oporów. Stan badań. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50 rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopad 1999 roku, red. G. Kin-Rzymkowska, U. Kowalska, A. Majewska-Rau, Oporów 2000, s. 107–134.
 • Z archeologicznych badań dworu w Poddębicach, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 6, 2000, s. 169–179 [współautor: L. Kajzer]. [skrócony przedruk w: „Siódma Prowincja. Kwartalnik Kulturalny“, nr 1–2 [52–53], 2003].
 • Nowy Rynek w Kutnie w świetle badań archeologicznych przeprowadzonych w 2001 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 7, 2001, s. 423–441 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Zagadnienia wstępne, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001, s. 9–22 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Opis i wyniki działań badawczych, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001, s. 81–216 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Kultura materialna, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001, s. 217–244 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Przemiany budowlane klasztoru cysterskiego i pałacu książąt raciborskich, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001, s. 245–262 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Zakończenie, [w:] Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992–1995, red. L. Kajzer, Katowice 2001, s. 263–279 [współautorzy: A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, L. Kajzer].
 • Badania archeologiczne miasta Kutna i ich perspektywy, „Kutnowski Biuletyn Muzealny”, nr 1, 2002, s. 55–78.
 • Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie środkowej i wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 146–167.
 • Wyniki badań archeologicznych w rejonie zbiornika wodnego Radzyny, gm. Kazimierz, [w:] Badania archeologiczne Ziemi Szamotulskiej, cz. 1, red. H. Machajewski, R. Pietrzak, Poznań 2002, s. 283–292 [współautor: P. Wawrzyniak].
 • Badania archeologiczne osad wielokulturowych w Warszawie – Wilanowie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, 2002–2003, s. 291–312 [współautorzy: A. Andrzejewska, A. Andrzejewski, K. Błaszczyk, T. Grabarczyk].
 • Jeszcze o archeologicznych badaniach dworu w Poddębicach, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, 2002–2003, s. 345–360 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w sierpniu 2002 roku na rynku w Przedborzu, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, 2002–2003, s. 331–344.
 • Badania archeologiczno-architektoniczne opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu, woj. lubuskie, [w:] Archeologia Środkowego Nadodrza w ostatniej dekadzie XX wieku. Z badań pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie badań archeologiczno-konserwatorskich. Materiały z konferencji w Łagowie Lubuskim 12–13 września 2001 r., Zielona Góra 2004 [Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza”, z. l], s. 98–103 [współautorzy: A. Andrzejewski, P. Wawrzyniak].
 • Badania nowożytnego dworu w Udorzu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, Katowice 2004, s. 282–294 [współautor: W. Długoszewska].
 • Kilka uwag o dziejach budowlanych średniowiecznego opactwa cysterskiego w Paradyzu w świetle dotychczasowych badań, [w:] Opactwo cysterskie w Paradyżu – jego rola w dziejach i kulturze pogranicza, red. J.A. Karczewska, Zielona Góra 2004 [Uniwersytet Zielonogórski, Historia, z. 6], s. 127–152.
 • Badania archeologiczno architektoniczne prowadzone w latach 1994–1997, [w:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin 2004 [Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. 6], s. 125–170.
 • Zamek w Sadłowie na tle porównawczym [w:] Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin 2004 [Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VI], s. 251–267 [współautor: L. Kajzer].
 • „Dwudomowe” nizinne zamki średniowieczne i ich dziedzińce w Prowincji Wielkopolskiej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/1, 2005, s. 207–233.
 • Etapy budowlane klasztorów cysterskich na Górnym Śląsku, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 7, 2005, s. 51–69 [współautorzy: A. Andrzejewski, L. Kajzer].
 • Sprawozdanie z badań archeologicznych grodziska i dworu w Krzeczkowie, gm. Mońki, woj. podlaskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004–2005, s. 155–176 [współautorzy: A. Andrzejewski, J. Sikora, M. Sobczak].
 • Umocnienia średniowiecznego Poznania. Stan i potrzeby badań nad umocnieniami miasta lokacyjnego, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań 2005 [Poznańskie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 62], s. 305–324.
 • Uwagi o dziejach budowlanych zespołu pocysterskiego w Gościkowie-Paradyżu, gm. Świebodzin, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 7, 2005, s. 35–50 [współautorzy: A. Andrzejewski, P. Wawrzyniak].
 • Wstępne wyniki badań terenowych przeprowadzonych w sierpniu 2003 roku na stanowisku 2 w Udorzu, gm. Żarnowiec, woj. śląskie [AZP 94–55/2], „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004–2005, s. 177–185 [współautor: W. Długoszewska].
 • Badania archeologiczne reliktów umocnień ziemnych występujących w sąsiedztwie ruin zamku w Udorzu, gm. Żarnowiec, województwo śląskie w 2003 roku [stanowisko AZP 94–55/2, Udórz st. 2], [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004 roku, Katowice 2006, s. 222–232 [współautor: W. Długoszewska].
 • Stan i potrzeby badań terenowych nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi państwowymi zamkami i dworami obronnymi Prowincji Wielkopolskiej, [w:] Cultura et Politica. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Olędzki, Łódź 2006, s. 139–153.
 • Umocnienia miast monarszych w dawnych województwach łęczyckim i sieradzkim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, [w:] Procesy lokacyjne miast w Europie środkowo-wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28–29 października 2002 roku, red. C. Buśko, M. Goliński, B. Krukiewicz, Wrocław 2006 [Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2985], s. 19–47.
 • Archeologiczne badania ratunkowe przeprowadzone w 2005 r. na terenie cmentarza przy archikolegiacie w Tumie [stanowisko 3], gm. Góra św. Małgorzaty, pow. Łęczyca. Komunikat, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. X, 2006/2007, s. 225–241 [współautorzy: A. Ginter, K. Starecka].
 • Motyw półkobiecej hybrydy na późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych kaflach, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice, red. Maria Dąbrowska, Halina Karwowska, Białystok 2007, s. 61–71 [współautorzy: W. Długoszewska, P. Spyra].
 • Sondażowe badania Nowego Rynku w Łowiczu, woj. łódzkie przeprowadzone w 2005 r., „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, 2006/2007, s. 383–403 [współautorzy: A. Ginter, J. Kotus].
 • Archeologia o Przedborzu, czyli co można powiedzieć o dziejach miasta w świetle dotychczasowych badań, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 3, 2009, s. 153–165.
 • Badania archeologiczno architektoniczne kamienicy staromiejskiej przy ul. Wrocławskiej nr 10 / Gołębiej nr 6 w Poznaniu. Przyczynek do poznania rozwoju zabudowy mieszkalnej w wiekach średnich i czasach nowożytnych w Poznaniu, [w:] Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski, Gdańsk 2009, s. 359–384 [współautor: P. Wawrzyniak].
 • Architektura zamku, [w:] Zamek w Radzikach Dużych na Ziemi Dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin 2009 [Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VII], s. 111–128 [współautor: T. Olszacki].
 • Zamek na tle porównawczym, [w:] Zamek w Radzikach Dużych na Ziemi Dobrzyńskiej, red. L. Kajzer, Rypin 2009 [Budownictwo obronno rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VII], s. 129–149 [współautorzy: L. Kajzer, T. Olszacki].
 • Badania archeologiczne na zamku w Siewierzu, województwo śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007–2008, Katowice 2010, s. 163–177 [współautorzy: A. Ginter, A. Rok].
 • Wstępna informacja o kaflach z P.kowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica”, nr 27, 2010, s. 135–159 [współautor: W. Długoszewska].
 • Zamek arcybiskupi w Łowiczu i jego umocnienia ziemne na tle środowiska przyrodniczego pradoliny Bzury, [w:] Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, red. Lucyna Domańska, P. Kittel, Jacek Forysiak, Poznań 2009, [Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, t. 2], s. 265–278 [współautor: E. Kobojek].
 • Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone na dziedzińcu królewskiego pałacu podróżnego [tzw. Pałacu Saskiego] w Kutnie w latach 1997–1998, [w:] Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, red. Mariusz Rychter, Sylwia Stasiak, Kutno 2011, s. 61–67 [współautorzy: J. Matysiak, D. Osiński]. [przedruk: [w:] Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, Kutno 2014 [wyd. 2 poprawione], s. 59–65].
 • Informacja o wynikach nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w 2001 roku w sąsiedztwie królewskiego pałacu podróżnego [tzw. Pałacu Saskiego] w Kutnie, [w:] Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, red. Mariusz Rychter, Sylwia Stasiak, Kutno 2011, s. 82–85 [współautor: A. Andrzejewski]. [przedruk: [w:] Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, Kutno 2014 [wyd. 2 poprawione], s. 81–83]
 • Wyniki badań architektonicznych dworu w Bukowiu Dolnym, gm. Drużbice, pow. Bełchatów, woj. łódzkie, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 539–556 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Zamek w Gostyninie – dzieje budowlane w świetle przekazów archiwalnych i badań terenowych, „Rocznik Gostyniński”, t. 3, 2012, s. 9–44.
 • Stan i potrzeby badań lokacyjnego Poznania z perspektywy innych ośrodków miejskich, [w:] Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby badań, red. J. Kaczmarek, H. Kaczmarek, Poznań 2013 [Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 14], s. 193–198 [współautor: P. Wawrzyniak].
 • Kaflowe piece grzewcze w nowożytnych inwentarzach i lustracjach dóbr ziemskich z obszaru Mazowsza a realia archeologiczne [wybrane przykłady], [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, red. M. Bis, W. Bis, Warszawa 2014, s. 75–90 [współautor: M. Garas].
 • W świecie architektury i budownictwa, „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, 2014, z. 116: Profesor L. Kajzer, s. 27–32.
 • Uwagi o urbanistyce położonego niegdyś naprzeciw Torunia miasta Nowa Nieszawa – czyli co wiemy, a raczej nie wiemy na ten temat, [w:] W poszukiwaniu zaginionego miasta. 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy, red. A. Andrzejewski, P. Wroniecki, Łódź 2015, s. 201–219.
 • O kaplicy grobowej Siemieńskich na cmentarzu grzebalnym we wsi Chełmo słów kilka, „Zeszyty Radomszczańskie”, t. 11, 2015, s. 5–33 [współautorzy: W. Długoszewska, T.A. Nowak].
 • Stacja Archeologiczna Uniwersytetu Łódzkiego w Klonowicach w Borach Tucholskich, [w:] Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. T.owi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo–dydaktycznej, red. Lucyna Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki, Łódź 2016, s. 59–73 [współautor: A. Andrzejewski].
 • Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu, [w:] Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz, cz. 2, red. A. Różański, Poznań 2017, s. 821–842 [współautor: P. Wawrzyniak].

Badania naukowe:

 • Archeologia architektury. Dwór w Bukowiu Dolnym i klasztor dominikanów w Łęczycy
 • Nowożytne budownictwo folwarczne
 • Historia budownictwa i technik budowlanych