dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ

Krótki życiorys naukowy:

Absolwent archeologii (1999 r., „Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych”, promotor prof. dr hab. Marian Głosek).
Stopień doktora nauk humanistycznych (2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu w Małopolsce w świetle źródeł archeologicznych”, promotor prof. dr hab. Marian Głosek).
Od marca 2006 r. adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi. Od 2010 r. – zastępca Kierownika Ośrodka Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN, a od 2016 r. zastępca redaktora naczelnego „Fasciculi Archaeologiae Historicae”.
W 2015 r. – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dziedzina archeologia, przyznany na podstawie osiągnięcia naukowego „Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w.”.

Zainteresowania naukowe:

uzbrojenie w średniowieczu i wczesnej nowożytności, historia wojskowości średniowiecza i nowożytności, II wojna światowa, kultura materialna średniowiecza

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy; członek Zarządu Oddziału Łódzkiego

Publikacje książkowe:

 • Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 52, Łódź 2006.
 • Płowce 1331, Warszawa 2009.
 • Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź.
 • Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.

Ważniejsze artykuły:

 • Ruskie buławy „gwiaździste” z terenu Małopolski, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. I, 2005, s. 107–114.
 • Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem (1391–1401), „Acta Militaria Mediaevalia”, t. III, 2007, s. 85–97.
 • Oporządzenie strzelców z ręczną bronią palną w XIV–XVII w., [w:] Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojownika w starożytności i średniowieczu, red. W. Świętosławski, Acta Archaeologica Lodziensia, nr 54, Łódź 2008, s. 131–145.
 • Średniowieczne militaria z badań zamku w Rawie Mazowieckiej, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. V, 2009, s. 147–159 (współautor M. Spannbauer).
 • Pociski do średniowiecznej broni palnej z pogranicza polsko-krzyżackiego. Perspektywy badawcze, [w:] Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009, s. 198–224.
 • Pistolet z zamkiem kołowym z dworu w Janiszewie koło Brześcia Kujawskiego, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – rzeczy. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65 lecie urodzin i 40 lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Nowak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 655–665.
 • Broń palna w izbie szlacheckiej w XVI–XVII w. Spisy wyposażenia a realia archeologiczne na podstawie znalezisk z Polski środkowej, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń 2011, s. 345–368.
 • Nowe spojrzenie na zbroję ze Spytkowic na marginesie przeprowadzonych analiz metaloznawczych, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 7, 2011, s. 215–240 (współautor L. Klimek).
 • Water Obstacles and the Means to Cross Them in Early Medieval Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXIV, 2011, s. 73–78.
 • Characteristics of medieval artillery in the light of written sources from Bohemia and Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXV, 2012, s. 21–31.
 • The light field cannon from Kurzętnik – a unique example of medieval artillery (against the background of development of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia), „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 9, s. 155–201, 2013, (współautorzy Janusz Stępiński, Grzegorz Żabiński).
 • Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVI, 2013, s. 99–109, (współautor Piotr Czubla).
 • Late Medieval Wrought Iron Firearms from the Museum in Biecz, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVI, 2013, s. 83–98, (współautorzy Leszek Klimek, Jansz Stępiński, Grzegorz Żabiński).
 • Słabości średniowiecznego odlewnictwa broni ogniowej. Wybrane spostrzeżenia z terenu Europy środkowej, [w:] Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane M. Dąbrowskiej, red. M. i W. Bis, Warszawa 2014, s. 349–360
 • Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 10, s. 191–202, (współautor Anna Rybarczyk).
 • Archaeological traces of use of firearms during sieges. Selected examples from the territory of Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVIII, 2015, s. 111–121.
 • Cannonballs from the Olsztyn turret, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXVIII, 2015, s. 123–132 (współautor Piotr Czubla, Adam Mackiewicz).
 • Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria archeologiczna, t. 46, za lata 2013–2015, s. 9–35 (współautor Piotr Czubla).
 • A forgotten helmet from Silniczka in Poland, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, t. XXIX, 2016, s. 109–117 (współautor Mariusz Rychter).
 • Steinkugelgeschosse – eine Analyse, „Relikte der Geschichte”, nr 3/2016, s. 12–18 (współautor Piotr Czubla).
 • Kanonenkugeln aus dem Allensteiner Wehrturm, „Relikte der Geschichte”, nr 4/2016, s. 50–55 (współautor Piotr Czubla, Adam Mackiewicz).
 • Militaria z zamku Wołek na Górnym Śląsku, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 13, 2017, s. 55–82.
 • Hakownice z ratusza w Chełmie. Przyczynek do znajomości środkowoeuropejskiej ręcznej broni palnej w XVI stuleciu, „Acta Archeologica Lodziensia”, t. 62, 2017, s. 99–107 (współautor Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub).

Udział w grantach i projektach:

 • W latach 2010–2013 kierownik grantu habilitacyjnego NCN Środkowoeuropejska broń palna od czasów Grunwaldu do Hołdu Pruskiego (1410–1525).
 • Od 2017 r. jeden z głównych wykonawców w projekcie Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Szymczak, a jest on realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
 • Opracowanie militariów w projekcie Północna część książęcego zespołu rezydencjonalnego na Górze Katedralnej w Chełmie, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Buko. Grant jest realizowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Realizacja w latach 2014¬–2018.