dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ

Krótki życiorys naukowy:

W latach 1989–1994 studiował archeologię w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od października 1998 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii. W roku 2001 obronił pracę doktorską na tym samym Uniwersytecie. W lutym 2002 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 1996-2001 prowadził badania wykopaliskowe w rejonie Kurowa pod Wieluniem (grodzisko kultury łużyckiej oraz stanowisko wielokulturowe – osada kultury łużyckiej i cmentarzysko kultury pomorskiej). W roku 2002 podjął badania cmentarzysk kurhanowych na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Prace archeologiczne prowadzone były na nekropolach w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, Mściszewicach oraz Żakowie w gm. Sulęczyno.

Zainteresowania naukowe:

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza, kultura łużycka, kultura pomorska, grody, cmentarzyska kurhanowe.

Publikacje książkowe:

 • Grody kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny, „Acta Archaeologica Lodziensia”, Nr 49, 2003.
 • Skarby z ziemi wydobyte, Płock 2010 [współautor: ks. S. Cegłowski, K. Demkowicz, T. Kordala, P. Łuczak, P. Pudło].
 • Kurhany z młodszych okresów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Pojezierzu Kaszubskim, Łódź 2014.

Ważniejsze artykuły:

 • Ratownicze badania archeologiczne na terenie budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla Łodzi przeprowadzone w 1995 r., [w:] Archeologiczne badania ratownicze na obszarze aglomeracji łódzkiej, cz. I, 1997, Łódź, s. 12–23 [współautor: P. Zawilski].
 • Badania ratownicze na osadzie kultury łużyckiej w Okołowicach, gm. Pabianice stan. 1 w 1995 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. III, 1997, s. 27–38 [współautor: P. Zawilski].
 • Badania ratownicze na wielokulturowym stanowisku w Konstantynowie Łódzkim-Żabiczkach, [w:] Archeologiczne badania ratownicze na obszarze aglomeracji łódzkiej, cz. I, Łódź, s. 12–23 [współautor: P. Zawilski].
 • Osada kultury łużyckiej w Rychłowicach stan. 1, gm. Wieluń, woj. sieradzkie, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Archaeologica”, t. 22, 1998, s. 21–51.
 • Badania ratownicze na stanowisku Łódź Lublinek, stan. 199 (AZP 67–51/109) przeprowadzone w 1998 r., „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. IV, 1998, s. 19–26 [współautor: P. Zawilski].
 • Osada kultury łużyckiej na stanowisku 9 w Burzeninie, woj. łódzkie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. V, 1999, s. 127–134.
 • Dating of Great Fortified Settlements in the Basin of the Upper Warta and Prosna Rivers, “Geochronometria”, v. 19, 2000, s. 47–51 [współautor: J. Chochorowski, N. Kovaljukh].
 • Wyniki sondażowych badań osady kultury łużyckiej na stanowisku 6 w Kurowie, gm. Wieluń, woj. łódzkie (AZP 78–42) przeprowadzonych w 1999 roku, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. VII, 2001, s. 187–194.
 • Badania konstrukcji kamiennej (obiekt II) na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie przeprowadzone w 2002 r., „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 8, 2002–2003, s. 85–96.
 • Starożytna warownia w Kurowie pod Wieluniem, Kurów 2002 (folder wydany przez Szkołę Podstawową w Kurowie).
 • Z badań nad późną epoką brązu i okresem halsztackim Polski Środkowej. Kulturowe strategie wykorzystania walorów komunikacyjnych dorzecza Warty, [w:] Środowisko naturalne dorzecza Warty i jego pradziejowa eksploatacja, red. K. Turkowska, „Acta Geographica Lodziensia” nr 88, 2004, s. 17–24.
 • Konstrukcje kamienne na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca (Badania 2002–2003), [w:] „XIV Sesja Pomorzoznawcza, vol. I: Od epoki kamienia do okresu rzymskiego”, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2005, s. 343–352.
 • Kurów st. 1, gm. Wieluń, woj. sieradzkie, AZP 77–42/1, Informator Archeologiczny. Badania 1996, Warszawa 2005, s. 101–102.
 • Uwagi o przynależności kulturowej grobów z cmentarzyska w Dąbrowie stan. I, gm. Wieluń, woj. łódzkie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. 10, 2006–2007, s. 5–14.
 • Najnowsze wyniki badań nad osadnictwem kultury trzcinieckiej i wczesnej fazy kultury łużyckiej na terenie aglomeracji łódzkiej, [w:] „Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu”, red. H. Taras, Lublin 2006, s. 255–270 [współautor: P. Zawilski].
 • Pochówek kultury pomorskiej (obiekt nr 3) odkryty na stanowisku 5 w Szczukocicach, gm. Gorzkowice, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie (AZP 78–53/72), „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 10, 2006–2007, s. 15–26 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań przeprowadzonych w 2004 roku na obszarze nekropolii kurhanowej kultury pomorskiej w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, stanowisko 2, [w:] (red.), „XV Sesja Pomorzoznawcza”, red. G. Nawrolska, Elbląg 2007, s. 53–61.
 • Badania prowadzone na stanowisku 2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie w latach 2005–2008, [w:] „Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza”, red. M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 71–78.
 • Fortyfikacje „wielkich grodów” kultury łużyckiej na obszarze Polski Środkowej, „Zeszyty Wiejskie”, z. XIV, 2009, s. 74–82.
 • Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji tzw. wielkich grodów kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Warty i Prosny, [w:] „Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja” tom 2, red. L. Domańska, P. Kittel, J. Forysiak, Poznań 2009, s. 123–130.
 • Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z badań na drodze szybkiego ruchu S–3 w województwie zachodniopomorskim, [w:] „Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza”, red. M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek, Gdańsk 2009, s. 171–180 [współautor: Z. Ratajczyk, M. Wieczorek, A. Gołębiewski, A. Ostasz].
 • Czy w Mściszewicach odkryto kolejny pochówek kultury wielbarskiej?, [w:] „Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskej w 65. rocznicę urodzin”, red. A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster, Łódź–Warszawa 2010, s. 697–701.
 • Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego, „Zeszyty Wiejskie”, z. 15, 2010, s. 194–200.
 • Charakterystyka osadnictwa kultury łużyckiej i kultury pomorskiej w rejonie Szczercowa. Uwagi końcowe, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 310–321 [współautor: P. Zawilski].
 • Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Kuźniczce, województwo śląskie, [w:] „Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2007–2008”, red. E. Tomczak, Katowice 2010, s. 64–73 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Broszęcinie Kolonii, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 7, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 264–299 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Chabielicach Kolonii, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 5, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 300–309 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 7, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 162–177 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Grabku, gm. Szczerców, woj. łódzkie, stanowisko 17, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań, s. 225–263 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Kodraniu, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 1, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 178–224 [współautor: P. Zawilski].
 • Wyniki badań archeologicznych w Krysiakach Będkowskich, gm. Rząśnia, woj. łódzkie, stanowisko 2, [w:] „Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S. A.”, t. 7, red. T. Makiewicz, M. Ignaczak, A. Wójcik, Poznań 2010, s. 35–42 [współautor: P. Zawilski].
 • …przez naturę ukształtowane, … (skamieliny), [w:] „Skarby z ziemi wydobyte”, red. ks. S. Cegłowski, K. Demkowicz, R. Janiak, T. Kordala, P. Łuczak, P. Pudło, Płock 2010, s. 25.
 • …z czasem zmieniły się w brąz i żelazo,… (epoka brązu i żelaza), [w:] „Skarby z ziemi wydobyte”, red. ks. S. Cegłowski, K. Demkowicz, R. Janiak, T. Kordala, P. Łuczak, P. Pudło, Płock 2010, s. 35–38.
 • Kaszubska nekropolia, „Archeologia Żywa” nr 4 (50), 2010, sierpień-wrzesień, s. 28–29.
 • Rezultaty badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku na cmentarzysku kurhanowym w Mściszewicach, gm. Sulęczyno, stanowisko 3, [w:] „XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. I: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza”, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2011, s. 149–158.
 • Nowa stała wystaw archeologiczna w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Skarby z ziemi wydobyte, „Zeszyty Wiejskie”, z. 16, 2011, s. 316–318.
 • Kamienna konstrukcja w kształcie łodzi na cmentarzysku kurhanowym w Nowej Sikorskiej Hucie, stan. 2, pow. Kartuzy, [w:] „Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae”, red. W. Bajer, Kraków 2012, s. 65–70.
 • Badania Instytutu Archeologii UŁ nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na przełomie wieków (1995–2015), [w:] „Dwadzieścia lat Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 1996–2015”, Łódź 2015, s. 19–31
 • Wyposażenie grobu skrzynkowego kultury pomorskiej z Kamienia Kotowego, pow. Lipnowski w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku, [w:] „Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej”, Łódź 2016, s. 121–129.
 • About the Burial-free Kurgans Once Again, “Sprawozdania Archeologiczne”, t. 69, 2017, s. 421–431.