dr Karolina Kot-Legieć

Krótki życiorys naukowy:

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego rozpoczęła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku archeologia. W tym czasie krystalizowały się jej zainteresowania naukowe, które zaowocowały powstaniem pracy magisterskiej („Wielokulturowa osada w Ostrowitem, gm. Chojnice, woj. pomorskie”) napisanej pod opieką naukową prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej.
W 2013 roku obroniła pracę doktorską („Osadnictwo kultury łużyckiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza we wschodniej części Pojezierza Myśliborskiego”), której promotorem jest prof. nadzw. dr hab. Jan Schuster.
Od 2006 do 2012 była zawodowo związana z programem autostradowych badań wykopaliskowych realizowanych przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego w kooperacji z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W ciągu kolejnych lat zaowocowało to powstaniem licznych opracowywań wyników tychże badań.
Od 2016 roku jest zatrudniona w Katedrze Prahistorii IA UŁ na stanowisku adiunkta.
Obecnie zajmuje się głównie problemami osadnictwa z okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz szeroko rozumianymi przemianami kulturowymi na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum.
Jak dotąd ma w dorobku 19 artykułów naukowych (jako autor lub współautor) oraz 1 książkę.

Zainteresowania naukowe:

Okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich.

Publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły:

Udział w grantach i projektach: