mgr Joanna Gołębiowska

Krótki życiorys naukowy:

Swój kontakt z archeologią rozpoczęła jeszcze w liceum, od wykopalisk organizowanych przez Koło Archeologiczne dla młodzieży w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Badania te prowadził dr Jacek Moszczyński (m.in. jego „opus magnum”: osada rzymska na stan. Kolonia Wola Branicka oraz wielofazowe cmentarzysko kultury przeworskiej na stan. Kutno – Łąkoszyn, i inne), który zaszczepił w niej zainteresowanie archeologią i zdeterminował w ten sposób jej przyszłość.

W 1997 r. dostała się na studia na Uniwersytecie Łódzkim, które zakończyła w 2004 r. obroną pracy magisterskiej, pisanej pod kierunkiem prof. Lucyny Domańskiej, pt.: „Wyobrażenia zwierząt w neolicie ziem polskich”. W trakcie studiów i po ich zakończeniu uczestniczyła w licznych ekspedycjach wykopaliskowych badających stanowiska na Kujawach, w okolicach Szczercowa, w pasie budowy autostrad A1, A2 i A4, na trasie obwodnicy Chojnic. Szczególnie cennym doświadczeniem było współkierownictwo badaniami wielkiego kompleksu kultury trzcinieckiej w Polesiu, pow. Łowicz. Jest autorem lub współautorem licznych sprawozdań i opracowań inwestorskich.

Od 2008 r. pracuje w sekretariacie Instytutu Archeologii UŁ – jest osobą „pierwszego kontaktu” dla naszych studentów. Zajmuje się zapisami na zajęcia, koordynuje „nasz” USOS, a ostatnio – jest administratorem strony internetowej Instytutu i fanpage’a na Facebooku.