dr Magdalena Majorek

Krótki życiorys naukowy:

Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archeologia, specjalizacja: konserwacja zabytków archeologicznych, zakończyła w 2008 r. realizacją pracy pt. ”Studnia z badań archeologiczno-architektonicznych na placu klasztornym w Inowrocławiu w 2005 roku” pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Nowakowskiego. Studia magisterskie w Zakładzie Gleboznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku geografia, specjalność: geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu, zakończyła w 2010 r. pracą dyplomową pt. „Zróżnicowanie zawartości fosforu w powierzchniowych poziomach gleb na terenie byłego KL Stutthof” pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Bednarek.

W 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przygotowuje dysertację poświęconą drewnianym nowożytnym trumnom, której promotorem jest dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

W ostatnich latach prowadził lub brała udział w badaniach archeologicznych m.in. w obrębie Torunia, Gdańska, Gniewu, Szczuczyna, Radzynia Podlaskiego, Muszyny, północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Dolnego Śląska oraz pracach realizowanych w Pracowni Dokumentacji i Konserwacji IA UMK w Toruniu.

Począwszy od 2014 r. prowadzi zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Dziecięcego zorganizowanego przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

Regularnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych i popularnonaukowych, w tym w dorocznych spotkaniach członków European Association of Archaeologist, The Society for Post-Medieval Archaeology.

Zainteresowania naukowe:

Obrzędowość pogrzebowa późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, archeologia współczesności, konserwacja zabytków archeologicznych, historia ubiorów, tekstylia archeologiczne, digitalizacja źródeł archeologicznych, nowoczesne techniki nauczania.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • The Society for Post-Medieval Archaeology European Association of Archaeologist
 • European Association of Archaeologist

Publikacje książkowe:

 • Secrets of the crypt in St. Ann chapel. Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny, Gniew 2015 (współautorzy: M. Grupa, T. Kozłowki, J. Rimantas, D. Grupa, M. Krajewska, S. Krakowska, J. Mosiejczyk, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, A. Wojciechowska.
 • History of St. Oswald church in Płonkowo. Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. T. 1, Płonkowo 2015 (współautorzy: M. Grupa, T. Kozłowski, M. Krajewska, D. Grupa, N. Janowska, K. Jarzęcki, D. Kurzawa, N Mucha, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka, M. Słomczewska, A. Wojciechowska.
 • Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia: interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: raport z badań. T. 3: Gmina Olsztyn, red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek, Łódź 2016.

Ważniejsze artykuły:

 • Child life perceived through material objects: modern-time children's coffins from archaeological excavations. „Archaeologia Polona”, t. 51–52, 2013–2014 (2016), s. 197–206.
 • Selected silk coffin upholstery from 17th and 18th centuries on Polish lands. Wybrane jedwabne obicia trumien z XVII i XVIII wieku na ziemiach polskich. „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 66, 2014, s. 399–416 (współautorzy: z M. Grupa, D. Grupa).
 • Auschwitz II Birkenau : wyniki badań archeologicznych infrastruktury obozowej zwierciadłem życia więźniów, (w:) Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, red. O. Ławrynowicz, J. Żelazko, Łódź 2015, s. 169–185 (współautor: M. Grupa).
 • Nowożytne trumny z badań archeologicznych z wybranych stanowisk z Polski, Litwy i Ukrainy, (w:) Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń 2015, s. 19–70 (współautorzy: R. Niedźwiadek, A. Drążkowska).
 • Geochemical assessment of soils in the German Nazi concentration camp in Stutthof (Northern Poland), „Soil Science and Plant Nutrition, Vol. 61, Suppl. 1, 2015, s. 47–54 (współautorzy: P. Charzyński, M. Markiewicz, R. Bednarek).
 • Diagnoza badawcza gminy : archeologia, (w:) Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia: interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: raport z badań. T. 3: Gmina Olsztyn, red. G. E. Karpińska, M. Majorek; Łódź, s. 5070.
 • Tkaniny obiciowe na trumnach z badań archeologicznych krypt w Szczuczynie (XVIII-XIX w.), (w:) Snuć nić jak opowieść: tkaniny w kulturach świata, Spinning a tread into a story: textiles in world cultures, red. A. Nadolska-Styczyńska; współpr. D. Kamińska-Jones, M. Baka-Theis, Toruń 2016, s. 51–64.
 • Właściwości gleby a zachowanie zabytków archeologicznych: przyczynek do dyskusji. Soil properties and state of preservation of archaeological artefacts: a contribution to the discussion, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia”, z. 35, 2017, s. 187–197.
 • Wyroby szklane z badań archeologicznych w Płonkowie. Glass products from archaeological explorations in Płonkowo, (w:) Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie. T. 2, red. M. Grupa, K. Jarzęcki, W. Nowosad, Płonkowo 2018, s. 155–166 (współautorzy: D. Grupa, M. Nowak).

Udział w grantach i projektach:

 • Projekt „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko–Częstochowskiej”, realizowany w latach 2014–2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierownictwem dr. Olgierda Ławrynowicza (Uniwersytet Łódzki) – wykonawca.
 • Projekt „Tam gdzie zwierzęta równe były ludziom. Dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym”, realizowany w latach 2017–2022, finansowany z środków Narodowego Centrum Nauki (SONATA-BIS), pod kierownictwem dr. Daniela Wojtuckiego (Uniwersytet Wrocławski) – stypendysta.