mgr Mariusz Rychter

Krótki życiorys naukowy:

W latach 1978–1982 uczęszczał do Liceum Konserwacji Zabytków Architektury. Następnie, do 1985 r. kształcił się w Policealnym Studium Zawodowym (specjalność budownictwo ogólne), gdzie zdobył dyplom z zakresu projektowania architektonicznego – „Adaptacja Dworu w Grabowie na cele domu dziecka” – wyróżniony nagrodą I stopnia w konkursie prac dyplomowych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Od 1985 r. do 1994 r. studiowałem w Katedrze Archeologii UŁ. Pracę dyplomową napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Romany Barnycz-Gupieniec pt. „Mieszkalne budownictwo drewniane wczesnych faz późnego średniowiecza w Polsce”.

Od 1 października 1991 jest zatrudniony w Pracowni Konserwacji Zabytków Metalowych IA UŁ.

Zainteresowania naukowe:

Konserwacja, architektura, sztuka.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej.
 • Kutnowskie Towarzystwo Historyczne.
 • Rada Muzeum Regionalnego w Kutnie.

Publikacje książkowe:

 • Attempts at thermoluminescence dating of fired objects, 10 International Conference, Metoda of absolute chronology, 2010, Gliwice, (współrautorzy: J. Kusiak, M. Stasiak-Cyran).
 • Pałac podróżny Augusta III w świetle najnowszych badań, 2011, Kutno, (współredaktor: S. Stasiak).

Ważniejsze artykuły:

 • Zespół średniowiecznych militariów z Nowego Korczyna, Kwartalnik Kultury Historii Materialnej, 1997, s. 145-160, (współautor: L. Kajzer).
 • Relikte der Saulen-Rahmen Bauwreken In Polen in archäologischen Untersuchungen, Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. VI Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, 2005, s. 397-410, Szczecin.
 • Darstellungen des Dorfes in den Illustrationen zu den Buch „O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków” des Pietro de Crescenzi in der Krakauer Ausgabe von 1571, Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. IX Polsko-Niemiecka Konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, 2009, s. 201-222, Szczecin.
 • Nowe możliwości zastosowania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych, w: M. Fudziński, H. Paner , (red.), Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, 2009, s. 165-170, Gdańsk, (współautorzy: J. Kusiak , M. Łańczont, T. Dzieńkowski).
 • Elementy konstrukcyjne domu „ryglowego” z okresu wpływów rzymskich odkrytego na stanowisku nr 1 w Kręcieszkach, w: A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Nevada, J. Schuster (red.), Terra Barbarica, Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. Monumenta Archeaeologia Barbaria. Series Gemina. T. II, 2010, s. 745-754.
 • Grot oszczepu znaleziony na stanowisku nr 2 w Ostrowitem, powiat Chojnice, Pomorania Antiqua, T. XXIII, 2010, s. 227-234, (współautor: P. Pudło).
 • Ile jest wart kord z Warty?, Acta Militaria Mediaevalia, VIII, 2011, s. 253 – 271, (współautor: O. Ławrynowicz).