mgr Paweł Zawilski

Krótki życiorys naukowy:

Od ukończenia studiów w 1989 r. związany jest zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim. Jest pracownikiem Pracowni Konserwacji Zabytków Ceramicznych Instytutu Archeologii UŁ.

Zainteresowania naukowe:

Archeologia aglomeracji łódzkiej.

Publikacje książkowe:

  • Łódź w czasach wczesnodziejowych oraz w tzw. okresie rolniczym (od pradziejów do początków XIX w.), w: Atlas miasta Łodzi, 2002, Łódź, Plansza III (współautor: T. Grabarczyk).

Ważniejsze artykuły:

  • Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie ulic. Nowomiejskiej i Zgierskiej w Łodzi,Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, 2002-2003, s. 361-380 (współautorzy: E. Dziubek, M. Lewandowski).
  • Ratownicze badania archeologiczne na terenie budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków dla Łodzi przeprowadzone w 1995 r. w: Archeologiczne badania ratownicze na obszarze aglomeracji łódzkiej, część I, Łódź, s.12-23 (współautor: R. Janiak).
  • Nowe materiały do osadnictwa kultury przeworskiej na obszarze aglomeracji łódzkiej. Okołowice, gm. Pabianice, stan. 2, woj. łódzkie, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. 8, 2002-2003, s. 132-137 (współautor: A. Wiśniewska).
  • Badania ratownicze przeprowadzone w 1998 r. na stanowisku 16 Łódź-Polesie. Osada kultury łużyckiej z IV okresu epoki brązu,Acta UniversitatisLodziensis, Folia Archaeologica, t. 23, 2001, s. 19-32.

Udział w grantach i projektach:

  • Pradziejowe dziedzictwo kulturowe Łodzi.