prof. dr hab. Jan Schuster

Krótki życiorys naukowy:

Urodził się w 1966 roku w Berlinie. W latach 1989–1996 studiował archeologię prahistoryczną, historię średniowiecza oraz archeologię klasyczną na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2002 roku obronił doktorat pt. Herzsprung. Eine kaiserzeitliche und früh völker wanderungs zeitliche Siedlung in der Uckermark. Od 2003 do 2005 przebywał na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta z siedzibą w Bonn. W 2005 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. W latach 2006–2008 prowadził własny grant sfinansowany przez Deutsche Forschungsgemeinschaft pt. Die frühkaiserzeitlichen Fürstengräber von Lübsow im Kontext – antiquarische, naturwissenschaftliche und siedlungsarchäologische Untersuchungen. W 2008 odbył się jego kolokwium habilitacyjne na Friedrich Wilhelms-Universität Bonn. Od 2008 pracuje Instytucie Archeologii UŁ na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Zainteresowania naukowe:

Okres wpływów rzymski, okres wędrówek ludów, groby książęce, ponadregionalne kontakty, archeologia osadnicza.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Komitet redakcyjny serii „Monumenta Archeologica Barabarica”
 • Sachsensymposium

Ważniejsze artykuły:

 • Herzsprung. Eine kaiserzeitliche und frühvölker wanderungs zeitliche Siedlung in der Uckermark. Berliner Archäologische Forschungen,t. 1, 2004, Rahden/Westf.
 • Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa, Bonner Beiträgezur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie,t. 12,2010, Bonn.
 • Hof und Grab – Die jüngerkaiserzeitlichen Eliten vor und nach dem Tode. Eine Fall studie aus dem Unteren Oder gebiet, Slovenská Archeologia, t. 51, 2003, s. 247-318.
 • Die Beziehungen der Gebiete Ostbrandenburgs im späten zweiten und frühen dritten Jahrhundert zur Wielbark- und Przeworsk-Kultur. Miteiner formen kundlichen Untersuchung der Fibeln A II, 41, Veröffentlichungenzur Brandenburgischen Landesarchäologie, t. 36/37, 2002/2003 (2005), s. 89-161.
 • O późnych zapinkach kapturkowatych (A II 41),Wiadomości Archeologiczne,t. 58, 2006, s. 101-120.
 • Wohn- und Wohnstallhaus,w: Hoops. Reallexikon für germanische Altertums kunde, tom 34, 2006, Berlin, New York, s. 190-198.
 • Der Kasten (Schlüssel, Riegel, Abdeckbleche, Holzreste), w: M. Becker (red.), Das Fürstengrab von Gommern,Veröffentlichungen des LandesamtesfürDenkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseumfür Vorgeschichte, t. 62, 2010, Halle [Saale], s. 123-150.
 • Frühe Gräber weiblicher Eliten bei den Germanen und ihre Vernetzung im Barbaricum, w: D. Quast (red.), Weibliche Eliten in der Frühgeschichte. Female Elites in Protohistoric Europe. RGZM – Tagungen 10, 2011,Mainz, s. 307–320.
 • Przekłuwacze typu Dresden-Dobritz / Żerniki Wielkie. Uwagi na temat narzędzi z późnego okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów,Wiadomości Archeologiczne, t. LXII, 2011, s. 65–82.
 • Długie domy na późnorzymskiej osadzie w Konarzewie koło Poznania. Przyczynek do badań nad budownictwem kultury przeworskiej w okresie rzymskim, w: A. Janiszewska (red.), Z najdawniejszych dziejów. Grzegorzowi Domańskiemu na pięćdziesięciolecie pracy naukowej, 2012,Zielona Góra, s. 427–460.

Udział w grantach i projektach:

 • Okres wędrówek ludów między Odrą a Wisłą.

Badania naukowe: