prof. dr hab. Lucyna Domańska

Krótki życiorys naukowy:

Studia na kierunku archeologia odbyła na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Łódzki) na podstawie pracy "Krzemień pomorski w kulturach środkowej i młodszej epoki kamienia na Niżu Polskim", w roku 1996 – doktora habilitowanego w zakresie archeologii epoki kamienia (Uniwersytet Wrocławski) na podstawie rozprawy "Geneza krzemieniarstwa kultury pucharów lejkowatych na Kujawach", a w roku 2015 stopień profesora nauk humanistycznych na podstawie pracy "Krzemieniarstwo horyzontu klasycznowióreckiego kultury pucharów lejkowatych na Kujawach".

W okresie 2.I. – 30.VI. 1973 r. była zatrudniona, jako asystentka prof. Stefana Krukowskiego w Zakładzie Prahistorii przy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Następnie 1.X.1974 r. podjęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pracuje do tej pory. Do października 2016 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Archeologii.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą okresu mezolitu i neolitu. Badania terenowe prowadziła głównie na terenie Kujaw, najpierw w ramach Kujawskiej Ekspedycji kierowanej przez prof. dr hab. Aleksandrę Cofta-Broniewską a od roku 1994 kierowała Ekspedycją Uniwersytetu Łódzkiego, która koncentrowała się na badaniach środkowego odcinka doliny Tążyny (północno-wschodnia część Kujaw).

W 2003 roku Rektor Uniwersytetu Łódzkiego powierzył jej funkcję koordynatora autostradowych badań archeologicznych UŁ. Koordynowane ekspedycje prowadziły badania na wybranych stanowiskach na A1, A2, S3 oraz obwodnicach Słupska i Gdańska.

Od roku 2000 jej zainteresowania epoką kamienia koncentrują się głównie na obszarze Dalekiego Wschodu. Współpracuje w tym zakresie z Institute of Korean Prehistory z Korei Południowej.

Zainteresowania naukowe:

Mezolit, neolit, krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Wiceprzewodnicząca Suyanggae International Symposium Executive Committee (SISEC), Korea Południowa
 • Sekretarz Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

Publikacje książkowe:

Ważniejsze artykuły:

 • Przcyzynek do studiów nad tanatologią społeczeństw późnoneolitycznych Niżu Polski, „Archaeologia Baltica”, t. 2, 1976, s. 45–55 (współautor: A. Kośko).
 • Łącko, woj. Bydgoszcz, stanowisko 6 – obozowisko z fazy I („AB”) kultury pucharów lejkowatych. Z badań nad genezą rozwoju i systematyką chronologiczną kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” t. 4, 1983, s. 3–55 (współautor: A. Kośko).
 • The role of the Near East factor in the development of the Late Mesolithic communities of the central and eastern part of the European Plain, [in:] P. Vermeersch, Contributions to the Mesolithic in Europe: Papers Presented at the Fourth International Symposium "The Mesolithic in Europe", Leuven 1990, ed. P. Van Peer, Leuven 1990, p. 323–333.
 • Introduction: The Baltic and the transition to farming, [in:] Harvesting the sea, farming the forest: the emergence of Neolithic societies in the Baltic Region, ed. M. Zvelebil, L. Domańska, R. Dennell, Sheffield 1998, p. 1–7 (współautorzy: M. Zvelebil, R. Dennell).
 • Łącko, site 6, Pakość commune – settlement and megalithic cemetery of the FBC, [in:] Coast to coast, ed. H. Knutsson, Uppsala 2004, pp. 419–433 (współautor: S. Rzepecki).
 • Cmentarzysko megalityczne kultury pucharów lejkowatych w Łącku, pow. Inowrocław, [w:] Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, red. J. Libera, K. Tunia, Lublin-Kraków 2006, s. 289–299.
 • Materiały krzemienne, [w:] Opatowice. Wzgórze Prokopiaka, red. A. Kośko, M. Szmyt, t. I, Poznań 2006, s. 223–235.
 • Wytwórczość z krzemienia, [w:] Opatowice. Wzgórze Prokopiaka, t. II, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2007, s. 181–200.
 • Wytwórczość z krzemienia, [in:] Opatowice. Wzgórze Prokopiaka, t. III, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2007, s. 255–270.
 • Z badań nad recepcją południowo-wschodnich wzorców kulturowych w wielkodolinnych społecznościach kultury pucharów lejkowatych, [w:] Na pograniczu światów, red. J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt, Poznań 2008, s. 93–104 (współautor: S. Rzepecki).
 • Dąbrowa Biskupia 71: a specialized camp from the Maglemose culture, [in:] Mesolithic Horizons, ed. S.B. McCartan, R. Schulting, G. Warren, P. Woodman, Oxford 2009, pp. 261–268 (współautor: M.Wąs).
 • Obozowisko ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku 2 w Wiktorynie, woj. kujawsko-pomorskie, „Fontes Praehistorici Posnanienses”, 2010, t. 46, s. 107–126 (współautor: S. Rzepecki).
 • Mesolithic Hunting Rituals – a Case from Northern Poland, [in:] Suyanggae and Her Neighbours, vol. 15, ed. LEE Yung-jo, WOO Yong-yoon, South Korea 2010, p. 241–249.
 • The Polesie site: from Neanderthal Man to the Motorway builders, [w:] Suyanggae nad her neighbours in Nihewan: the 16 International Symposium, ed. Yung-jo LEE, GAO Xing, XIE Fei, p. 123–130, China 2011 (współautorzy: S. Rzepecki – 30%, M. Wąs – 30%).
 • Wytwórczość w krzemieniu, [w:] Opatowice. Wzgórze Prokopiaka, t. IV, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2014, s. 399–421.
 • Wytwórczość w krzemieniu, [w:] Opatowice. Wzgórze Prokopiaka, t. V, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2015, s. 239–283.
 • Flint materials, [in:] S. Rzepecki, Wilkostowo 23/24. A Neolithic Settlement in Kuyavia, Poland c. 3500 BC, Kraków – Bonn 2015, p. 287–322.
 • First agricultural colonization of the Polish Lowland in flint, [in:] Suyanggae and Her Neighbours in Haifa, Israel. Proceedings of the 20th Congress, ed. S. Gonen, A. Ronen, Oxford 2017, p. 117–125.

Udział w grantach i projektach:

 • Opatowice – Wzgórze Prokopiaka

Badania naukowe: