prof. dr hab. Marian Głosek

Professor emeritus

Krótki życiorys naukowy:

Urodził się 29 maja1941 r. w Rząśniku (woj. mazowieckie). Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego rozpoczął, w 1960 r., studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku archeologia. Studia ukończyłem w 1965 roku. Pracę magisterską pt. „Fibule z okresu późnorzymskiego na stanowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce” napisał pod kierunkiem prof. Andrzeja Nadolskiego.

W 1971 r. obronił pracę doktorską pt. „Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce”, a w 1984 opublikował pracę habilitacyjną pt. „Miecze środkowoeuropejskie z X-XV wieku”. W 1999 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Zapoczątkował m.in. badania zbiorowych mogił polskich oficerów pomordowanych na Wschodzie. Przez wiele lat prowadził ekshumacje grobów w Miednoje i w Katyniu. Kierował badaniami na poligonie na Brusie w Łodzi, miejscu zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Obecnie sprawuję opiekę naukową nad badaniami archeologicznymi młodych pracowników Instytutu.

Zainteresowania naukowe:

Miecze średniowieczne, średniowiecze, bronioznawstwo, ślady represji nazistowskich i komunistycznych.

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi.
 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział w Łodzi.

Publikacje książkowe:

 • Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce, 1973, Wrocław.
 • Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., 1984,Warszawa.
 • Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, 1996,Warszawa-Łódź.
 • Dwór murowany w Bąkowej Górze, 1998 (1999),Łódź.
 • Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995, 2003 (2004),Toruń, (redaktor tomu).

Ważniejsze artykuły:

 • Wizerunek księcia brzeskiego w uroczystym stroju rycerskim z Herbarza Złotego Runa, Studia Źródłoznawcze, t. XXVIII, 1983, s.187-195
 • Najstarszy zabytek ręcznej broni palnej w Polsce, w: M. Głosek (red.), Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, 1997, Łódź, s. 37-41.
 • Średniowieczne uzbrojenie plebejskie w świetle źródeł ikonograficznych i pisanych na ziemiach polskich, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archeologica, t. 24, 2004, s. 237-248.
 • Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi. Mogiła ekshumowana w 2008 r., 2010,Łódź, (redaktor tomu).