dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ

Professor emeritus

Krótki życiorys naukowy:

magisterium 1970;
doktorat 1978;
habilitacja 1997

Zainteresowania naukowe:

Prahistoria Pomorza; dzieje badań archeologicznych na Pomorzu Gdańskim

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Rada Muzealna Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - przewodniczący

Publikacje książkowe:

 • Kultura wielbarska na Pojezierzach Krajeńskim i Kaszubskim, Łódź 1997.
 • Dziewiętnastowieczna archeologia gdańska. Ludzie i wydarzenia, Łódź 2014.

Ważniejsze artykuły:

 • Abraham Lissauer w Odrach, [w:], Archaeologia et Historia. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieniec, red. L. Kajzer, Łódź 2000.
 • O Węsiorach trzydzieści pięć lat później, „Pomorania Antiqua”, t. XVIII, 2001, s. 231–241.
 • Łódź w czasach wczesnodziejowych oraz w tzw. okresie rolniczym (od pradziejów do początku XIX w.), [w:] Atlas miasta Łodzi, Łódź 2002, (współautor: P. Zawilski).
 • Działalność archeologiczna Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku do 1880 r., [w:] XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. I, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2003.
 • Początki badań nad epoką kamienia na Pomorzu Gdańskim, [w:] Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk 2009, s. 19–22.
 • Węsiory, [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band XXXIII, Berlin-New York 2006.
 • Pomorskie „tumuli et sepulchra paganorum”.Iwięcino-Połchówko-Radoszewo, w: Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki. Studia dedykowane Pani Profesor Marii Magdalenie Blombergowej, Acta Archaeologica Lodziensia, t. 53, 2007, Łódź, (współautor: J. Szymczak).
 • Początki badań nad epoką kamienia na Pomorzu Gdańskim, w: Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, 2009, Gdańsk.
 • Mało znane odkrycie sprzed 100 lat w Gołębiewie Wielkim na Pomorzu Gdańskim, w: Non sestistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, 2011, Łódź.

Udział w grantach i projektach:

 • Wczesnośredniowieczne grodziska na Pomorzu Gdańskim

Badania naukowe: