Program seminariów doktorskich prof. dra hab. Mariana Głoska

Program seminariów doktorskich prof. dra hab. Mariana Głoska

14 stycznia 2014
mgr Wojciech Wasiak, Longinus i Setnik w ikonografii śląskiej początków XV wieku jako „prekursorzy” nowego stylu uzbrojenia.

21 stycznia 2014
dr Piotr Strzyż, Oznakowanie średniowiecznej broni palnej z Europy Środkowej do pocz. XVI w.

28 stycznia 2014
dr Olgierd Ławrynowicz, Militarne aspekty struktury osadniczej we wczesnośredniowiecznej strefie serbołużyckiej.

Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 10.00 w p. 407 IAUŁ.