Rejestracja ma zajęcia sportowe

Drodzy Studenci,

informujmy, że do 10 października 2021 r. do godz. 24.00 można zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego na semestr zimowy 2021/2022.

Zajęcia te są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia w wymiarze 60 godz. (2 x 30 godz.).

W systemie pracy stacjonarnej zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym raz w tygodniu (w piątki) na obiektach sportowych UŁ. Podstawą zaliczenia jest udział w 12 zajęciach. Tematykę zajęć i szczegóły zaliczenia przedstawi prowadzący na pierwszym spotkaniu. Termin zajęć można wybrać inny niż sugerowane przedziały czasowe w tabeli.

 

Uwaga

1. Student może wybrać jedną z 16 dyscyplin proponowanych przez SWFiS UŁ. Student rejestruje się na wybrane zajęcia kierując się swoimi zainteresowaniami (patrz opis przedmiotu) do grupy prowadzonej zdalnie lub stacjonarnie w zależności od wskazań swojego Wydziału. Każda grupa w rejestracji żetonowej jest opisane trybem pracy.

2. Studenci, którzy podejmują studia na drugim kierunku, mogą zdecydować, czy chcą uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i zapisać się na zajęcia, czy mając zaliczone zajęcia na kierunku podstawowym ubiegać się o przepisanie oceny z przedmiotu. Zgłaszają chęć przepisania oceny w swoim dziekanacie. Nie zapisują się na zajęcia.

3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ odstępuje od zaliczenia przedmiotu zwolnieniem lekarskim. W ramach wychowania fizycznego stwarza warunki do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla osób o różnych zainteresowaniach i poziomie sprawności fizycznej, także dla osób, które z powodów zdrowotnych wcześniej miały zwolnienia lekarskie.

4. Student z dysfunkcjami (wady postawy, wady wzroku, przewlekłe kontuzje itp.) znając swój stan zdrowia powinien wybrać zajęcia przygotowane specjalnie dla niego np. gimnastyka zdrowotna, grupy rehabilitacji ruchowej, joga, ćwiczenia relaksacyjne. W razie wątpliwości można skorzystać z formularza zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania od lekarza wskazówki na jakie zajęcia student powinien się zapisać, lub na który semestr /rok akademicki przenieść zajęcia.

Wypełniony przez lekarza formularz z zaznaczoną opcją przesunięcia zajęć na kolejny semestr/rok akademicki dostarcza się do Dziekanatu. Na prośbę studenta formularz zostanie przesłany drogą mailową na adres studiumwfis@uni.lodz.pl.

5. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może uzyskać zaliczenie przedmiotu bez konieczności brania udziału w zajęciach, wtedy nie zapisuje się na wychowanie fizyczne i przesyła skan orzeczenia na adres studiumwfis@uni.lodz.pl

 

Instrukcja rejestracji żetonowej

1. Wchodzimy na stronę https://usosweb.uni.lodz.pl

2. Rejestracje żetonowe znajdują się w module „DLA STUDENTÓW” w zakładce REJESTRACJE- REJESTRACJE ŻETONOWE

3. Po kliknięciu na stronie z listą rejestracji na kod rejestracji (3701-WF) na zajęcia wychowania fizycznego, następuje przejście do strony z listą przedmiotów i grup dostępnych w rejestracji.

W opisie grupy jest informacja czy grupa jest dedykowana do pracy zdalnej czy stacjonarnej.

4. Aby zapisać się na wybrany przedmiot najeżdżamy kursorem myszki na ikonę koszyka. W formie dymka powinien pojawić się komunikat: „Złóż prośbę o zarejestrowanie”. Klikamy na ikonę koszyka. Samo kliknięcie nie oznacza jeszcze, że student został zarejestrowany na przedmiot. Przed zakończeniem mikrotury, student może zrezygnować z zapisu i poprosić o anulowanie prośby zapisu, przez ponowne kliknięcie na koszyk. Jeżeli po najechaniu kursorem na koszyk wyświetla się komunikat „Nie można się teraz rejestrować” oznacza to, że w tej chwili trwa mikroprzerwa i należy zaczekać, aż zacznie się kolejna mikrotura.

5. Informacja o tym czy student został zapisany przez system znajdzie się w oknie „Moje rejestracje” po rozpoczęciu kolejnej mikrotury.

6. W tym samym miejscu można złożyć prośbę o wyrejestrowanie z przedmiotu, na który student został zapisany przez system, klikając na koszyk z czerwoną strzałką.

7. Może zdarzyć się sytuacja, w której pozostałe wolne miejsca nie będą odpowiadały preferencjom studenta. Wtedy student musi zarejestrować się na najlepszy z pozostałych terminów czy przedmiotów.

8. Każdy student, który ma obowiązek zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego powinien mieć przydzielony żeton typu 3701-CW, można to sprawdzić w REJESTRACJE> żetonowe>koszyk rej. żetonowej. Jeśli go nie ma, należy zgłosić ten fakt na adres mailowy: studiumwfis@uni.lodz.pl.