Rusza rekrutacja na „Rzeczoznawstwo uzbrojenia”

Z przyjemnością zawiadamiany, że już 10 grudnia ruszy rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia”. Wymagane dokumenty to: podanie, kwestionariusz osobowy, CV, dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz 2 zdjęcia. Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Archeologii UŁ przy ul. G. Narutowicza 65 (90–131 Łódź) w dni powszednie w godz. 9–14 lub wysłać listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres IAUŁ. Serdecznie zapraszamy 🙂

 
Studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” prowadzone są na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Naszą ofertę adresujemy do osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Zapraszamy pracowników służb mundurowych, placówek muzealnych i kulturowych oraz osoby związane ze środowiskami kolekcjonerów i rekonstruktorów historycznych. Studia obejmują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodzie.

Poniżej znajdą państwo wszelkie dane adresowe, informacje dotyczące rekrutacji (w tym wzór podania o przyjęcie na studia do pobrania), dokładny opis studiów a także Regulamin Studiów Podyplomowych UŁ.

 

DANE ADRESOWE

Instytut Archeologii
Uniwersytet Łódzki
ul. G. Narutowicza 65
90–131 Łódź
tel. 42 665 54 11, fax. 42 665 54 27
e-mail: instytutarcheo@uni.lodz.pl

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer prof. UŁ
telefon służbowy: 42 665 54 18
e-mail: akajzer@uni.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
dr Olgierd Ławrynowicz
telefon służbowy: 42 635 63 22
e-mail: olgierd.lawrynowicz@uni.lodz.pl

Informacje dot. rekrutacji:
Studia podyplomowe rozpoczynają się w semestrze letnim 2018/2019.
Rekrutacja w terminie 10 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r (z przerwą na okres świąteczny).
Opłata za semestr wynosi 1300 zł.
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • cv
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/magisterskich
  • 2 zdjęcia
 

Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Archeologii UŁ przy ul. G. Narutowicza 65 (90–131 Łódź) w terminie od 10 do 21 grudnia 2018 r., i od 5 stycznia do 25 stycznia 2019 r.:  w dni powszednie w godz. 9–14. Dokumenty można wysłać także listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres IAUŁ.

Studia zostaną uruchomione po zebraniu min. 15 osób.

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
1. Nazwa:

Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo uzbrojenia

2. Opis:

Studia podyplomowe Rzeczoznawstwo uzbrojenia prowadzone na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ są studiami doskonalącymi, przeznaczonymi dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto studia kierujemy do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób związanych ze środowiskami kolekcjonerskimi oraz rekonstrukcji historycznych. Program studiów obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do pracy w/w zawodzie.

3. Cele kształcenia:

Celem studiów jest wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Ponadto studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne oraz teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia mają wykształcić u słuchacza umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Do uzyskania powyższych celów służyć będą zajęcia z rzeczoznawstwa, aspektów prawnych konserwacji zabytków oraz bronioznawstwa. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r., natomiast w sprawie rzeczoznawców Rozporządzenie Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Studia przygotowują profesjonalistów posiadających wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia praktyki rzeczoznawczej lub pracy w charakterze biegłego sądowego.

4. Wymagania wstępne:

Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjata.

5. Zasady rekrutacji:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów pod uwagę będzie brana ocena końcowa z dyplomu ukończenia studiów. Limit miejsc: 20 osób. Studia będą uruchamiane jeżeli zbierze się minimum 15 chętnych. Studia rozpoczną się w roku akademickim 2014/2015 i będą trwały dwa semestry. Opłata za semestr wynosi 1300 zł. Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w weekendy – sobota i niedziela).

6. Obszar kształcenia:

Nauki humanistyczne

7. Efekty kształcenia:

Wiedza
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:
– mają uporządkowaną wiedzę z zakresu zagadnień bronioznawczych, rzeczoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
– mają wiedzę o sposobach oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego
– mają wiedzę na temat metod prowadzenia badań bronioznawczych
– znają relacje pomiędzy działalnością rzeczoznawcy uzbrojenia i działalnością organów wymiaru sprawiedliwości oraz urzędów ochrony zabytków.

Umiejętności
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia zyskują umiejętność:
– samodzielnego wykonania oceny oraz wyceny elementu uzbrojenia indywidualnego
– przeprowadzenia co najmniej w stopniu podstawowych badań w celu wykonania oceny uzbrojenia indywidualnego
– współpracy z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia indywidualnego
– łączenia ze sobą różnych dziedzin nauk humanistycznych, prawniczych i technicznych
– pisania i redagowania tekstów ekspertyz w zakresie uzbrojenia indywidualnego
– interpretowania podstawowych faktów archeologicznych i historycznych w zakresie odpowiednim dla bronioznawcy.

Kompetencje
Absolwenci Studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia:
– prawidłowo rozpoznają i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu
– są świadomi etycznych wymagań związanych ze zdobywaniem wiedzy
– rozumieją potrzeby stałego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności zawodowych
– uzyskują kwalifikacje do prowadzenia oceny i wyceny elementów uzbrojenia indywidualnego w zakresie odpowiednim dla biegłego sądowego lub po spełnieniu odpowiednich wymagań rzeczoznawcy.

8. Łączna liczna pkt ECTS: 89
9. Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia:

Przedstawione powyżej efekty kształcenia będą weryfikowane za pomocą testów, egzaminów, prac zaliczeniowych oraz pracy końcowej. Słuchacz uzyska świadectwo ukończenia studiów po złożeniu karty zaliczeniowej z wszystkimi wymaganymi wpisami oraz po złożeniu pracy końcowej.

10. Praktyki:

W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ w celu zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

11. Kadra naukowo-dydaktyczna:

Bartłomiej Adryańczyk
Kolekcjoner

Konrad Czernielewski
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

prof. dr hab. Marian Głosek
Instytut Archeologii UŁ

dr Adam Grajewski
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

dr hab. Radosław Janiak
Instytut Archeologii UŁ

mgr Paweł Kucypera
Instytut Archeologii UMK w Toruniu

dr Olgierd Ławrynowicz
Instytut Archeologii UŁ

prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ
Instytut Archeologii UŁ

mgr Magdalena Nowak
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

mgr inż. Andrzej Owczarek
Biegły z zakresu balistyki

mgr Mariusz Rychter
Instytut Archeologii UŁ

dr hab. Piotr Strzyż
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi

mgr Bogdan Zajączkowski
Specjalista, rzeczoznawcza, kolekcjoner

13. Program kształcenia na Studiach podyplomowych Rzeczoznawstwo uzbrojenia odpowiada misji Uniwersytetu Łódzkiego i strategii Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Archeologii UŁ, kładzie nacisk na klasyczny model jedności nauki i dydaktyki. Ważnym celem kierunku jest rozwój kompetencji interkulturowych, które są warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wszystkich płaszczyznach życia.

14. Program studiów:

I semestr:

– Warsztat bronioznawcy

– Uzbrojenie w pradziejach

– Uzbrojenie w średniowieczu i dobie nowożytnej

– Elementy rzeczoznawstwa

– Prawo rzeczowe

– Warsztaty rzeczoznawcze

– Nowoczesne metody badań nad uzbrojeniem

– Prawo ochrony zabytków (polskie i międzynarodowe)

– Praktyczne aspekty ochrony zabytków

– Zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego

– Charakterystyka badań i stanowisk archeologicznych

II semestr:

– Uzbrojenie w XIX i 1 poł. XX w.

– Uzbrojenie w czasach najnowszych

– Etyka zawodowa bronioznawcy

– Praktyczne aspekty pracy osób wydających dokumenty w zakresie oceny i wyceny uzbrojenia

– Broń w ujęciu prawnym i kryminalistycznym, elementy balistyki

– Podstawowe zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków

– Muzealnictwo a kolekcjonerstwo

– Warsztaty rzeczoznawcze

– Zajęcia praktyczne

– Seminarium