Pierwsze seminarium licencjackie

Drodzy Studenci III roku,

pierwsze seminarium licencjackie odbędzie się w środę 2 października o godz. 9.00 w s. C i będzie miało charakter informacyjny. Dr Olgierd Ławrynowicz, zastępca dyrektora IAUŁ, przekaże informacje dotyczące seminariów licencjackich, prowadzonych równolegle przez naszych wykładowców w ramach następujących specjalizacji:

ARCHEOLOGIA EPOKI KAMIENIA – świat łowców i zbieraczy, pierwsze narzędzia i ozdoby, najstarsze społeczności rolnicze, megality, Indoeuropejczycy
ARCHEOLOGIA EPOKI BRĄZU I OKRESU HALSZTACKIEGO – grodziska, cmentarzyska kurhanowe, pola popielnicowe
ARCHEOLOGIA OKRESU LATEŃSKIEGO, RZYMSKIEGO I WĘDRÓWEK LUDÓW – Rzymianie, Celtowie i Germanie, szlak bursztynowy, pochówki książęce
ARCHEOLOGIA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA – grody, osady, miejsca pochówku
BADANIA ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ I SAKRALNEJ – zamki, dwory, kościoły, klasztory
BADANIA KULTURY MATERIALNEJ ŚREDNIOWIECZA – życie codzienne na zamku i w mieście
BRONIOZNAWSTWO ARCHEOLOGICZNE – uzbrojenie średniowieczne, funkcje praktyczne i ideowe broni
ARCHEOLOGIA WSPÓŁCZESNOŚCI – ślady zbrodni totalitarnych, pamięć, współczesny krajobraz kulturowy
ARCHEOLOGIA ŁODZI – osady i cmentarzyska, wsie i majątki ziemskie, miasto, industrializacja, ślady działań wojennych
HISTORIA ARCHEOLOGII – rozwój dyscypliny, szkoły naukowe, sylwetki badaczy
ARCHEOLOGIA NIEINWAZYJNA – skaning lotniczy, geofizyka, badania powierzchniowe i fosforowe