Studia magisterskie

Blok A

PRZEDMIOTFORMA ZAJĘĆNAKŁAD PRACY (ECTS)FORMA ZALICZENIA
SEMESTR ZIMOWY
Historia i metodologia archeologiizajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowychzajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Etyka zawodowazajęcia specjalizacyjne15 godz. (2)zaliczenie z oceną
Przestępstwa przeciwko zabytkom archeologicznymzajęcia specjalizacyjne15 godz. (2)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych*zajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia
30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Wykład w języku obcym zajęcia w języku obcym30 godz. (5)zaliczenie z oceną
Translatoriumtranslatorium30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Seminarium magisterskieseminarium30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Przedmiot z z obszaru nauk społecznych 2zajęcia specjalizacyjne30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Ochrona własności intelektualnejkurs e-learning
Szkolenie BHPkurs e-learning
RAZEM
po semestrze zimowym
240 godz. (31)
SEMESTR LETNI
Analityka ceramiki pradziejowejzajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Historia i metodologia archeologiizajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka badań stanowisk pradziejowychzajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia
30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjne lub Metodyka badań stanowisk archeologii historycznej - zajęcia specjalizacyjne *zajęcia specjalizacyjne
* dla absolwentów studiów I stopnia innych niż Archeologia
30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo dla archeologówwykład kursowy
zajęcia specjalizacyjne
30 godz. (2)
30 godz. (4)
egzamin
Ćwiczenia terenowe60 godz. (2)zaliczenie z oceną
Praktyki zawodowe90 godz. (3)zaliczenie z oceną
Seminarium magisterskieseminarium30 godz. (3)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze letnim
330 godz. (29)
RAZEM
po zaliczeniu bloku A
630 godz. (60)

Blok B

PRZEDMIOTFORMA ZAJĘĆNAKŁAD PRACY (ECTS)FORMA ZALICZENIA
SEMESTR ZIMOWY
Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polscezajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Firma archeologiczna w praktycezajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Badania archeologiczno-architektonicznezajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Archeologia współczesnych konfliktów zbrojnychzajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Muzeologiazajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjnezajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Current Issues in Archaeologyzajęcia w języku obcym30 godz. (5)egzamin
Seminarium magisterskieseminarium30 godz. (3)zaliczenie z oceną
Praktyka muzealnapraktyki zawodowe30 godz. (1)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze zimowym
270 godz. (33)
SEMESTR letni
Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologiizajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Archeologia Polski Środkowejzajęcia specjalizacyjne30 godz. (4)zaliczenie z oceną
Ćwiczenia konwersatoryjnezajęcia specjalizacyjne90 godz. (12)zaliczenie z oceną
Seminarium magisterskieseminarium30 godz. (11)zaliczenie z oceną
RAZEM
po semestrze letnim
150 godz. (31
RAZEM
po zaliczeniu bloku B
420 godz. (64)
RAZEM
w toku studiów
1050 godz. (124)