Wtorek

Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa (Basics of geology, geomorphology and soil science)
-
dr hab. D. Dzieduszyńska / dr hab. P. Czubla, prof. UŁ/ dr W. Tołoczko
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 4.

Archeologia Polski i powszechna. Paleolit i mezolit (Polish and General Archaeology – Paleolithic and Mesolithic)
-
prof. dr hab. L. Domańska
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 2

Klasyczne cywilizacje kręgu śródziemnomorskiego (Classical civilizations of the Mediterranean circle)
-
dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza (Polish and European archeology. Bronze Age and early Iron Age)
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Obrządek pogrzebowy we wczesnym średniowieczu (Funeral rites in the early Middle Ages)
-
dr J. Sikora, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Narutowicza 65, s. 109: ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna – Wczesne średniowiecze (Polish and European archeology. The early Middle Ages)
-
dr A. Andrzejewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 3

Etyka zawodowa (Professional ethics)
-
dr hab. R. Janiak, prof. UŁ
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 2

Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa (Basics of geology, geomorphology and soil science)
-
dr hab. D. Dzieduszyńska / dr hab. P. Czubla, prof. UŁ/ dr W. Tołoczko
wykład kursowy
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 2

Archeologia Polski i powszechna. Neolit (Polish and General Archaeology – Neolithic)
-
prof. dr hab. L. Domańska
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 2

Archeologia okresu wikińskiego (Archaeology of the Viking period) – fakultet w języku polskim
-
dr J. Sikora
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 3

Zarządzanie dziedzictwem archeologicznym w Polsce (Management of archaeological heritage in Poland)
-
mgr K. Starecka
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza (Polish and European archeology. Bronze Age and early Iron Age)
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 2

Wstęp do filozofii i ogólnej metodologii nauk (Introduction to philosophy and general methodology of sciences)
-
prof. dr hab. A. Pobojewska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna – Wczesne średniowiecze (Polish and European archeology. The early Middle Ages)
-
dr A. Andrzejewska
wykład kursowy
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 2

Społeczeństwa pierwotne w perspektywie archeologii (Primary societies in the perspective of archeology)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3

Wstęp do religioznawstwa społeczności pradziejowych (Introduction to religious studies in prehistoric communities)
-
dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS – 4

Analityka ceramiki pradziejowej (Forensic ceramics analysis)
-
mgr P. Zawilski
zajęcia specjalistyczne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 4

Metodyka archeologicznych badań nieinwazyjnych (Methodology for non-invasive archaeological research)
-
dr J. Sikora
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Muzeologia (Museology)
-
dr P. Czepas
zajęcia specjalizacyjne,
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Podstawowe problem filozofii (Basic Problems of Philosophy)
-
prof. dr hab. A. Pobojewska
zajęcia specjalizacyjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 4

Turystyka archeologiczna i popularyzacja archeologii (Archeological tourism and the popularization of archeology)
-
dr A. Andrzejewska
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 109
ECTS - 4

Archeologia Polski i powszechna. Okres brązu i wczesna epoka żelaza (Polish and European archeology. Bronze Age and early Iron Age)
-
prof. nadzw. dr hab. R. Janiak,
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 6:
ECTS - 3

Grody i organizacja grodowa Państwa Piastowskiego (Ringforts and Castle Organization of the Piast State)
-
dr J. Sikora, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Lindleya 3/5, s. C: ECTS - 3

Etapy działania archeologów gdańskich w XIX wieku (Action steps of Gdansk archaeologists in the 19th century)
-
prof. nadzw. dr hab. T. Grabarczyk, ćwiczenia konwersatoryjne, fakultet, ul. Narutowicza 65, s. 101: ECTS - 3

Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie” (Palaeolithic hunter-gatherers on the „mammoth steppe”)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Pomorze we wczesnym średniowieczu (Pomerania in the early Middle Ages)
-
dr J. Sikora
ćwiczenia konwersatoryjne - fakultet
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Wielkie cywilizacje pozaeuropejskie (Great civilizations outside Europe)
-
dr hab. M. Olędzki, prof. UŁ
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 3

Grody, miasta i zamki jako elementy systemu obronnego Polski w średniowieczu (VIII–XV w.), (Strongholds, towns and castles as elements of the Polish defensive system in the Middle Ages (8th – 15th c.))
-
dr hab P. Strzyż
ćwiczenia konwersatoryjne - fakultet
ul. Lindleya 3/5, s. 1.c
ECTS - 3

Socjologia kultury (sociology of culture)
-
dr hab. M. Kępiński
zajęcia specjalizacyjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS – 4

Archeologia eksperymentalna i popularyzacja okresu rzymskiego (Experimental archeology and popularization of the Roman period)
-
mgr W. Rutkowski
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Lindleya 3/5, s. 1.C
ECTS - 3

Archeologia Polski i powszechna. Neolit (Polish and General Archaeology – Neolithic)
-
mgr M. Bartczak
ćwiczenia projektowe
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS – 3

Techniki dokumentacji mechanicznej (Techniques of mechanic documentation)
-
dr J. Sikora
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS – 3

Wytwórczość w krzemieniu społeczności epoki kamienia w dorzeczu Wisły i Odry (Flint manufacturing of the Stone Age communities in the basin of the Vistula and the Oder)
-
mgr M. Bartczak
zajęcia specjalistyczne
ul. Narutowicza 65, s. 101
ECTS - 4

Wstęp do archeologii (Introduction to Archaeology)
-
dr M. Piotrowska
dr A. Szczerba
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3

Świat Celtów. (The world of the Celts.)
-
dr M. Piotrowska
ćwiczenia konwersatoryjne
ul. Narutowicza 65, s. 6
ECTS - 3