W gminie Muszyna i na pograniczu polsko-słowackim

Od dwóch tygodni w gminie Muszyna trwają interdyscyplinarne badania terenowe pod kierownictwem mgra inż. Artura Gintera. Zespół składa się z pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego: Instytutu Archeologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a także zaprzyjaźnionych archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem badań jest rozpoznanie grodziska stożkowatego sąsiadującego z zamkiem muszyńskim, badania wału otaczającego miasto, przeprowadzenie nieinwazyjnej prospekcji terenowej z zakresu etnoarcheologii i archeologii współczesności oraz liczne działania animacyjne i wspólnotowe.

Archeolodzy zakończyli już rozpoznanie wału okalającego miasto od strony południowej. Założyli dwa wykopy badawcze, w nawarstwieniach których odsłonili liczny materiał zabytkowy, m.in. w postaci ułamków ceramiki i szkła oraz kości zwierzęcych. Wśród zarejestrowanych przedmiotów, na daną chwilę dominują te o chronologii nowożytnej i współczesnej. Głębokość nawarstwień miejscami przekracza już 2,5 m, podsycając ciekawość badaczy. Od kilku dni mgr Magdalena Majorek z grupą studentów pracuje już na grodzisku stożkowatym, który obok zamku góruje nad Muszyną. W trakcie badań studenci poznają polsko-słowackie pogranicze, m.in. zamek Pławiec. Od kilku lat prowadzone są na nim prace konserwatorskie, które koordynuje Martin Sárossy.

Równolegle trwają badania etnoarcheologiczne. Zbierane są wspomnienia. Studenci archeologii pod kierunkiem dra Olgierda Ławrynowicza i mgr Anny Majewskiej rejestrują i interpretują miejsca, z którymi łączą się opowieści mieszkańców: opuszczone wsie łemkowskie i młyny, zanikające cmentarze, ślady po obozowiskach harcerskich, dawna infrastruktura uzdrowiskowa, a nawet kolejowa i rzeczna, w końcu relikty działań wojennych. Dookoła pełna uroku przyroda.

Informacje o działaniach Zespołu znaleźć można w specjalnie wydawanych na okazję badań „Wieściach Muszyńskich”.

Projekt realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Oś 1 – ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza projekt, pod dwujęzycznym tytułem „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko słowackiego pogranicza oraz Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”.