Wybór fakultetów na wszystkich latach studiów

Drodzy Studenci,

informujemy, że studenci archeologii wszystkich lat studiów studiów mogą wybrać po jednym z tematów zajęć fakultatywnych u każdego z poniżej wymienionych wykładowców.

Prosimy, aby przy wyborze fakultetów uwzględnić tematykę zajęć realizowanych w ramach regularnego programu studiów licencjackich i magisterskich.

I rok lic.

dr Aldona Andrzejewska
Temat 1: Słowianie w młodszej Europie
Temat 2: Pieniądz w średniowiecznej Polsce

prof. dr hab. Janusz Pietrzak
Temat 1: Technologie i techniki historycznego budownictwa murowanego
Temat 2: Elementy oraz detale architektoniczne i ich historyczne przemiany

prof. dr hab. Piotr Strzyż
Temat 1: Uzbrojenie i wojskowość polska w czasach Piastów i Jagiellonów (X–XVI w.)
Temat 2: Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną

II rok lic.

prof. dr hab. Janusz Pietrzak
Temat 1: Dwory, pałace i zamki Polski centralnej w badaniach terenowych
Temat 2: Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych

prof. dr hab. Jan Schuster
Temat 1: Basen Morza Bałtyckiego w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów – kulturowy tygiel
Temat 2: Bałtowie w okresie rzymskim i wędrówek ludów – zapomniane ludy

dr Jerzy Sikora
Temat 1: Archeologia okresu wikińskiego w Europie
Temat 2: Wczesnośredniowieczne rezydencje Piastów na tle europejskim

III rok lic.

mgr Marcel Bartczak
Temat 1: Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie”
Temat 2: Charakterystyka pradziejowych rezerwatów i skansenów archeologicznych w Europie

prof. dr hab. Radosław Janiak
Temat 1: Od Spišskego Štvrtku do Mont Lassois
Temat 2: Elity okresu halsztackiego

dr Olgierd Ławrynowicz
Temat 1: Archeologia współczesności
Temat 2: Metody badań uzbrojenia średniowiecznego

dr Jerzy Sikora
Temat 1: Podstawy GIS
Temat 2: Pomorze we wczesnym średniowieczu

prof. dr hab. Piotr Strzyż
Temat 1: Husyci – uzbrojenie, taktyka i sztuka oblężnicza w XV stuleciu
Temat 2: Grody, miasta i zamki jako elementy systemu obronnego Polski w średniowieczu (VIII–XV w.)

dr Adrianna Szczerba
Temat 1: Ścieżki archeologów. Historia badań archeologicznych
Temat 2: Badania nad początkami państwa polskiego: historiografia, tradycja, mit

I i II rok mgr

dr Aldona Andrzejewska
Temat 1: Kujawy we wczesnym średniowieczu
Temat 2: Garncarstwo wczesnośredniowieczne

Swoje preferencje należy zgłaszać do 23 stycznia w Sekretariacie IA UŁ lub na adres instytutarcheo@uni.lodz.pl.
Zajęcia, które zyskają największe zainteresowanie będą realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.