Wybór tematów ćwiczeń konwersatoryjnych

Drodzy Studenci,

informujemy, że studenci archeologii wszystkich lat studiów studiów mogą wybrać po jednym z tematów ćwiczeń konwersatoryjnych u każdego z poniżej wymienionych wykładowców.

I rok lic.

dr Alicja Piotrowska
Temat 1: Materialny wymiar kultury w ujęciu etnograficznym – wybrane aspekty w kontekście badań archeologicznych
Temat 2: Dziedzictwo, upamiętnianie, zapominanie – prywatne, oddolne a publiczne i systemowe strategie kulturowe

prof. dr hab. Piotr Strzyż
Temat 1: Uzbrojenie i sztuka wojenna w Polsce w czasach Piastów i Jagiellonów (X–XVI w.)
Temat 2: Uzbrojenie europejskie w średniowieczu i jego wpływ na ówczesną sztukę wojenną

II rok lic.

dr Aldona Andrzejewska
Temat 1: Techniki i technologie średniowiecznej wytwórczości
Temat 2: Drewniane budownictwo w średniowieczu

prof. dr hab. Janusz Pietrzak
Temat 1: Średniowieczne i wczesnonowożytne klasztory w Polsce w badaniach terenowych
Temat 2: Budownictwo na wsi polskiej w XVI – XVIII w.

prof. dr hab. Piotr Strzyż
Temat 1: Grody, miasta i zamki jako elementy systemu obronnego Polski w średniowieczu (VIII–XV w.)
Temat 2: Zakon krzyżacki w Prusach – historia, archeologia i kultura

III rok lic.

mgr Marcel Bartczak
Temat 1: Paleolityczni łowcy-zbieracze na „mamucim stepie”
Temat 2: Charakterystyka pradziejowych rezerwatów i skansenów archeologicznych w Europie

mgr Katarzyna Barucha, mgr Judyta Ginter
Temat 1: Jak zostać wybitnym archeologiem? Badania naukowe prof. Romany Barnycz-Gupieniec i prof. Leszka Kajzera
Temat 2: Wybrane zagadnienia badawcze łódzkich archeologów

dr Magdalena Piotrowska
Temat 1: Świat Celtów
Temat 2: Epoka żelaza na Pomorzu

mgr Wojciech Rutkowski
Temat 1: Zabytki metalowe kultury przeworskiej – występowanie, typologia, rekonstrukcja
Temat 2: Archeologia eksperymentalna i popularyzacja okresu rzymskiego

prof. dr hab. Jan Schuster
Temat 1: Złoto u Barbarzyńców ‒ Elity pierwszych wieków po Chrystusie
Temat 2: Biedni ale szczęśliwi? Mieszkać i pracować i budować w okresie rzymskim i okresie wędrówek ludów

dr Adrianna Szczerba
Temat 1: Ścieżki archeologów: dzieje badań archeologicznych w Polsce
Temat 2: Badania nad początkami państwa polskiego: historiografia, tradycja, mit

I rok mgr

prof. dr hab. Aldona Pobojewska
Temat 1: Wprowadzenie do historii filozofii
Temat 2: Podstawowe problemy filozofii

prof. dr hab. Jan Schuster
Temat 1: Skandynawia w okresie wpływów rzymskich ‒ daleka kraina, a właściwie „za rogiem“
Temat 2: Bałtowie zachodni ‒ ludy na peryferii?

II rok mgr

mgr Marcel Bartczak
Temat 1: Wytwórczość w krzemieniu społeczności epoki kamienia w dorzeczu Wisły i Odry
Temat 2: Podobieństwa i różnice w technologii krzemieniarskiej społeczności późnego plejstocenu i wczesnego holocenu na świecie

dr Josef Hložek
Temat 1: Zamek jako symbol europejskiego średniowiecza
Temat 2: Zamki zamieszkałe i oblegane. Kultura materialna czeskich zamków

Swoje preferencje należy zgłaszać do 14 lutego w Sekretariacie IA UŁ lub na adres instytutarcheo@uni.lodz.pl.
Zajęcia, które zyskają największe zainteresowanie będą realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020.