Wyniki najnowszych badań grodziska w Rozprzy

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dra Jerzego Sikory (IA UŁ) i dra hab. Piotra Kittla (Instytut Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych UŁ) oraz mgr Olgi Antczak-Orlewskiej (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) pt. „Grodzisko w Rozprzy w świetle badań multidyscyplinarnych z lat 2013–2016)”, które odbędzie się w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa w środę 4 kwietnia o godz. 10.00 w s. 112 lub 1.C IA UŁ.

Zaproszenie w szczególności adresujemy do naszych studentów.

Wyniki najnowszych badań geoarcheologicznych przeprowadzonych na grodzisku w Rozprzy, w latach 2013, 2015, 2016 pozwoliły w znaczący sposób zweryfikować starsze ustalenia badaczy z lat 60. XX wieku, zarówno w odniesieniu do chronologii, jak i przestrzennej formy grodu. Dzięki zastosowaniu multidyscyplinarnego podejścia, w ramach którego wykorzystano dane geofizyczne, teledetekcyjne i z zakresu archeologii nieinwazyjnej, wyniki wykopaliskowych badań archeologicznych oraz szereg analiz z zakresu archeologii środowiskowej, połączonych z licznymi niezależnymi datowaniami radiowęglowymi i dendrochronologicznymi, możliwe jest zaprezentowanie nowego modelu przemian tego obiektu, który stanowił istotny punkt na mapie wczesnośredniowiecznych ośrodków administracji państwa Piastów, a w okresie późnego średniowiecza siedzibę rodu Nagodziców.