X Protohistoryczna Konferencja. Archeologia Barbarzyńców 2014

plakat 1 kolor. LOGAxxxInstytut Archeologii UŁ informuje, że w dniach 21-24.10.br. odbyła się międzynarodowa X. Protohistoryczna Konferencja. Archeologia Barbarzyńców 2014  zatytułowana „Barbari Svperiores et Inferiores. Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum. Polska – Czechy – Słowacja”. Miejscem spotkania było Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Głównymi organizatorami konferencji był Instytut Archeologii UŁ , Katedra Historii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Muzeum Ziemi Wieluńskiej, współorganizatorami Instytut Archeologii Akademii Nauk Czeskiej Republiki w Brnie, Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze i Katedra Archeologii Klasycznej Uniwersytetu w Trnawie. Wydarzenie naukowe objęte zostało honorowym patronatem przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela, jak również przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka. Spotkanie zgromadziło około 60 naukowców i doktorantów z Polski, z Czech, ze Słowacji, z Rumunii i z Austrii. Zaprezentowano 48 tematów.

Poniżej program konferencji:

X. PROTOHISTORYCZNA KONFERENCJA
ARCHEOLOGIA BARBARZYŃCÓW 2014

Wieluń, 21-24 październik (October) 2014, Poland

Organizatorzy konferencji /Conference organizers

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Katedra historie – sekce archeologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre
Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

BARBARI SVPERIORES ET INFERIORES
Procesy integracji środkowoeuropejskego Barbaricum
(Polska, Czechy, Morawy i Słowacja)

 

PROGRAM KONFERENCJI/ PROGRAMME

WTOREK (TUESDAY), 21 październik (October) 2014 r.

9.30-11.00 Rejestracja uczestników/ Registration of participants
miejsce/ place: Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń, ul. Narutowicza 13

Sesja otwierająca/ Opening session

11.10 Ceremonia powitania/ Welcoming ceremony

Powitanie przez/ Welcome by:
Burmistrz Wielunia Janusz Antczak
Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej Janusz Książek
Dr Lubomira Tyszler – Uniwersytet Łódzki
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD. – Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Balázs Komoróczy, PhD – Akademie věd České republiky, Brno
PhDr. Kristán Elschek, CSc. – Slovenská akadémia vied v Nitre
Doc. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. – Trnavská univerzita v Trnave

11.30 Wykład inauguracyjny/ Inaugural lecture

Eduard Droberjar, Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014

11.45-12.00 Przerwa na kawę/ Coffe break

12.00-13.30 Zwiedzanie wystaw w Muzeum Ziemi Wieluńskiej/ Visiting exhibitions

13.30-15.30 Przerwa na obiad/ Lunch time

Sesja popołudniowa 1/ Afternoon Session 1

15.30-15.50 Droberjar Eduard: Markomani a Lugiové. K labsko-germánsko-przeworským kontaktům ve starší době římské (Čechy, Morava a Polsko)
15.50-16.10 Kristán Elschek: Príspevok k začiatkom germánskeho osídlenia Pomoravia (Západné Slovensko)

16.10-16.30 Markéta Šálová: Labsko-germánské elementy v kultuře przeworské v mladší době římské

16.30-16.50 Dyskusja/ Discussion

16.50-17.00 Przerwa na kawę/ Coffe break

17.00-17.20 Andrzej Michałowski: Zamieszkać pod ziemią? Uwagi o możliwych funkcjach obiektów wziemnych z obszaru środkowoeuropejskiego Barbaricum

17.20-17.40 Lubomira Tyszler: Pochówek „książęcy” w Witaszewicach, pow. Łęczyca. Ideologia funeralna arystokracji barbarzyńskiej „środkowego” okresu rzymskiego

17.40-18.00 Józef Bednarczyk/ Adriana Romańska: Książęce czy okazałe – groby z Karczyna/Witowów, gm. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie

18.00-18.20 Andrzej Dubicki/ Marek Olędzki: Inferiores Sarmatae w orbicie relacji ze światem germańskim i z Cesarstwem

Dyskusja/ Discussion

19.00 Spotkanie integracyjne (kolacja)/ Integration meeting (dinner)
ŚRODA (WEDNESDAY), 22 październik (October) 2014 r.

Sesja przedpołudniowa 2/ Morning Session 2

9.00-9.20 Milena Teska: Północne odgałęzienie szlaku bastarneńskiego? Elementy jastorfskie w rejonie dolnego biegu Wisły

9.20-9.40 Maciej Karwowski: Celtycki Oberleiserberg a strefa germańska

9.40-10.00 Tomasz Gralak: Zachodnia i wschodnia strefa kultury przeworskiej – przyczyny i formy zróżnicowania w czasach przełomu er

10.00-10.20 Marcin Bohr: Pasma górskie w Barbaricum. Bariery – strefy kontaktowe – zaplecze surowcowe – „miejsca do życia”. Casus Sudetów

Dyskusja/ discussion

10.40-10.50 Przerwa na kawę/ Coffe break

10.50-11.10 Karol Pieta / Miroslava Švihurová: Jantár z Liptovskej Mary III-Za panskými humny v kontexte osídlenia severného Slovenska v staršej dobe rímskej

11.10-11.30 Piotr Kaczanowski / Andrzej Przychodni: Uwagi o chronologii faz B2b i C1a w kulturze przeworskiej

11.30-11.50 Robert Gindele: Die Siedlungen der Przeworsk Kultur im Oberen Theiß-Gebiet. Entwicklungsphasen und Veränderungen in der Sachkultur

11.50-12.10 V. Varsik / T. Kolník: Neskoroantická rezidencia v Cíferi-Páci. Rímske a germánske elementy v architektúre sídla

Dyskusja/ Discussion

12.20-12.30 Sesja terenowa (informacja)/ Excursion session (information)
12.30-13.00 Sesja posterowa/ Poster session

Jan Blažek / Lenka Ondráčková / Marek Půlpán / Agnieszka Reszczyńska: Nové žárové pohřebiště z doby římské v Nezabylicích (okr. Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika)

Adéla Matoušková: Langobardské lučíkovité spony v 6. – 7. století na území Itálie – vývojové tendence

Tomáš Zavoral / Jan Jílek / František Janošek Kašpárek: Pohřebiště z doby římské v Kuněticích, okr. Pardubice

Tomáš Kolon: Zoomorfné nádoby z kvádskeho sídliska Nitra-Mikov dvor (The zoomorphic vessels from the Quadic settlement at Nitra-Mikov dvor)

13.00-15.00 Przerwa na obiad/ Lunch time
Sesja popołudniowa 3/ Afternoon Session 3

15.00-15.20 Artur Błażejewski: Groby warstwowe w okresie rzymskim w Barbaricum – próba definicji (Layer-graves of Roman Period in the Barbaricum – definition)

15.20-15.40 Mirosław Ciesielski: Cmentarzyska warstwowe kultury przeworskiej w Wielkopolsce wschodniej

15.40-16.00 Judyta Rodzińska-Nowak / Joanna Zagórska-Telega: Obiekty rowkowe typu żabienieckiego – próba interpretacji

16.00-16.10 Pavel Hornik: Nové pohřebiště z doby římské na k.ú. Kratonohy (okr. Hradec Králové)

16.10-16.30 Marek Olędzki / Grzegorz Teske: Ostrogi podgrupy H według Ginalskiego na obszarze kultury przeworskiej

Dyskusja/ Discussion

16.50-17.00 Przerwa na kawę/ Coffe break

17.00-17.20 Lubomira Tyszler / Jacek Ziętek: Importowana ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Prusicku, stan. 9, w rejonie górnej Warty (pow. Pajęczno)

17.20-17.40 Jakub Halama: Maskovité zámky římsko-provinciální produkce v naddunajském barbariku

17.40-18.00 Ilona Jagielska: Flakonik z wykopu budowlanego w Tarnowej, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. Wielkopolskie

18.00-18.20 Marta Krzyżanowska: Eksperymenty z produkcją rzymskich szklanych żetonów do gry, na podstawie źródeł pisanych i analiz archeologicznych

18.20-18.40 Anna Jankowiak: Oczami Imperium Rzymskiego. Importy rzymskie na terenie środkowoeuropejskiego Barbaricum

Dyskusja/ Discussion

19.30 Spotkanie integracyjne (kolacja)/ Integration meeting (dinner)
CZWARTEK (WEDNESDAY), 23 październik (October) 2014 r.

8.00-12.30 Sesja terenowa/ Excursion session

„Archeologia w krajobrazie południkowego biegu Warty”
„Architektura sakralna Ziemi Wieluńskiej”
„Wieluń. Dzieje średniowiecznego miasta”

12.30-13.00 Obiad/ Lunch

13.00-15.00 Przerwa popołudniowa/ Afternoon break

Sesja popołudniowa 4/ Afternoon Session 4

15.00-15.20 Szymon Orzechowski: Czarna metalurgia ludności kultury przeworskiej. Społeczne i ekonomiczne aspekty produkcji

15.20-15.40 Błażej Muzolf / Przemysław Muzolf: Piecowisko kultury przeworskiej w
Bieniądzicach. Zagadnienia chronologii i funkcji

15.40-16.00 Karolina Kot: Stabilność i dyskontynuacja. Z badań nad trwałością tradycji garncarskich w okresie przedrzymskim

16.00-16.20 Halina Dobrzańska, Ośrodki wytwórczości ceramiki kultury przeworskiej w dolinie Wisły i nad Rabą w kontekście społecznym i paleogeograficznym

16.20-16.40 Justyn Skowron, Człowiek Barbaricum – rzemieślnik

16.40-16.50 Przerwa na kawę/ Coffe break

16.50-17.10 Magdalena Piotrowska, Studnia koło rzeki czyli o zasadności zakładania i funkcji sztucznych ujęć wody w przestrzeni osad kultury przeworskiej. Szkic do problemu

17.10-17.30 Wojciech Siciński / Aldona Mueller-Bieniek / Adam Walanus: Kolonia Orenice stanowisko 2, pow. Łęczyca. Makroskopowe szczątki roślinne jako wskaźnik charakteru użytkowego roszarni kultury przeworskiej z wczesnego okresu rzymskiego

Dyskusja/ Discussion

17.50-18.00 Przerwa na kawę/ Coffe break

18.00-18.20 Bogusław Abramek: Schyłkowa faza kultury przeworskiej nad górną Wartą

18.20-18.30 David Vích / Jan Jílek: Kování opasku ze sklonku stěhování národů ze Stradouně, okr. Chrudim

18.30-18.50 Pavel Horník: Výsledky revizního výzkumu pohřebiště z doby stěhování národů v Lochenicích, poloha „Na Šancích”

18.50-19.10 Bożena Jozefów: Znaczenie miejsc świętych i relacji ze sferą sacrum wedle opisów Germanii Tacyta

19.10-19.30 Daniel Żychliński, Dyferencjacja społeczna ludności kultury przeworskiej w świetle analizy wybranych cmentarzysk z Wielkopolski

Dyskusja/ Discussion

20.00 Spotkanie integracyjne (kolacja)/ Integration meeting (dinner)
PIĄTEK (FRIDAY), 24 październik (October) 2014 r.

Sesja przedpołudniowa 5/ Morning Session 5

9.00-9.20 Pavel Kacl: Nové sídlištní nálezy z časné doby římské v pražském Bubenči (v ulici Na Marně)

9.20-9.30 Daniel Czernek: Materiały kultury przeworskiej odkryte w latach 2009-2014 w trakcie badań weryfikacyjnych w Dolinie Nidy

9.30-9.50 Anna Lasota: Nowo odkryte cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich w Ostrowie, pow. przemyski, stan. 21

9.50-10.00 Przerwa na kawę/ Coffe break

10.00-10.20 Jacek Ziętek: Cmentarzysko kultury przeworskiej w miejscowości Chojne, pow. Sieradz, woj. łódzkie

10.20-10.40 Magdalena Piotrowska / Karolina Kot: Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego w Kwiatkowie, stan. 1, nad środkową Wartą. Stan badań i zakres poznawczy

10.40-10.50 Joanna Słomska: Krosno tkackie w kulturze przeworskiej

Dyskusja/ Discussion

11.10-11.20 Przerwa na kawę/ Coffe break

11.20. Podsumowanie obrad
Zamknięcie konferencji

Opr. dr Lubomira Tyszler